پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان

26,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۲۴ مرداد ۹۶

توضیحات

امتیاز بدهید

پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان در قالب فایل word در ۱۵۰ صفحه قابل ویرایش

پروژه روستا ۲روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان

شامل : نقشه های موقعیت روستای درکش DWG , عکسهای روستا ۱ , عکس های روستا ۲ ,نقشه های اقلیمی خانه های روستای درکش

پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان , روستای درکش از وضعیت معیشتی نسبتاً خوبی برخوردار است زیرا دارای آب و هوای متعادل با بارش نسبتاً بالا و جریان های سطحی نظیر رودخانه درکش برخوردار می باشد. تنها مشکل این منطقه کوهستانی بودن آن است و زمین های سطح کشت جهت فعالیت های زراعی کم است. اما متقابلاً دارای مراتع خوبی جهت دامداری می باشد. اکثراً مردم این روستا به فعالیت کشاورزی و دامداری مشغول می باشند و بخش خدمات و صنعت در آن نقش چندانی ندارند.پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان

فراهم آوردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی اقتصادی فیزیکی حیات روستا به ویژگی‌های محیطی ( کوهستانی ، دره‌ای ، دشتی بودن روستا ) ، اجتماعی ( میزان و خصوصیات جمعیتی ، سواد ، بهداشتی و درمان ) و  اقتصادی ( درآمد ، چگونگی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ) ، بستگی دارد. طرح هادی روستا با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود ، سعی در هدایت اقتصادی و اجتماعی آینده روستا دارد. حال با توجه به زیر ساخت های موجود ارائه خدمات و امکانات تسهیلی و رفاهی به روستا ضروری به نظر می‌رسد.پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد خراسان,پروژه روستای درکش شهرستان بجنورد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح هادی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

شهرستان بجنورد …………………………………………………………………………………………………………………۱۰

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

موقعیت ریاضی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………… ………………۱۱

منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ویژگی های طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲

زمین شناسی وگسل ها ………………………………………………………………………………………………………..۱۲

توپوگرافی و ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………………………..۱۴

خاک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

لرزه خیزی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

تعداد جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

توزیع جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

تراکم نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

سواد …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………۲۱

کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

صنایع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

شهرستان مانه و سملقان ……………………………………………………………………………………………………. ۲۵

تاریخچه و پیشینه شهرستان مانه و سملقان …………………………………………………………………………۲۵

وﻳﮋگی های جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………….۲۶

موقعیت ریاضی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۶

ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

باد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی ……………………………………………………………………………………..۳۱

زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

تکتونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

چینه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

هیدرولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

ویژگی های طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………….۳۴

زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

سیـل …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

سرمازدگی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

حیات جانوری ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

کیفیت آب زیر زمینی …………………………………………………………………………………………………………۳۷

دشت سملقان ………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

وجه تسمیه شهرستان …………………………………………………………………………………………………………..۳۹

اقوام ساکن شهرستان …………………………………………………………………………………………………………..۴۰

ویژگی‌های جمعیتی ………………………………………………………………………………………………………………۴۲

سواد …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

شاغلین ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

وضعیت اقتصادی شهرستان …………………………………………………………………………………………………۴۵

مراکز صنعتی تولیدی ، معادن و سدها …………………………………………………………………………………۴۹

روستای درکش ……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………۵۲

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستای درکش …………………………………………۵۲

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

طبقه بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

وضعیت خاک ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

بررسی منطقه از نظر زلزله …………………………………………………………………………………………………..۶۲

منابع آب روستای درکش …………………………………………………………………………………………………..۶۲

رودخانه درکش …………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

ویژگی های جمعیت …………………………………………………………………………………………………………….۶۳

تعداد جمعیت و بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………….۶۴

ترکیب سنی جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………۶۵

ترکیب جنسی جمعیت …………………………………………………………………………………………………………۶۶

تراکم جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

سواد و آموزش جمعیت ………………………………………………………………………………………………………۷۰

فعالیت و اشتغال جمعیت …………………………………………………………………………………………………….۷۱

نسبت بار تکفل واقعی ………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نرخ رشد طبیعی جمعیت ……………………………………………………………………………………………………..۷۲

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………۷۳

کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

صنعت …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

جمع بندی وضعیت اقتصادی روستا …………………………………………………………………………………….۷۷

بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………..۷۸

معماری و نحوه ترکیب فضاهای مسکونی روستا …………………………………………………………………..۷۸

وضعیت واحدهای همسایگی ………………………………………………………………………………………………..۸۰

ویژگی ها و الگوهای فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..۸۱

ویژگی های کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………..۸۱

شناخت، علل پیدایش روستا ………………………………………………………………………………………………..۸۱

مراحل توسعه روستا …………………………………………………………………………………………………………….۸۳

بررسی شبکه‌های ارتباطی و درجه‌بندی معابر ……………………………………………………………………..۸۴

دسترسی ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ، برق ، فاضلاب ………………………………………………………………..۸۶

کاربری‌ اراضی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

کاربری اراضی اطراف روستا…………………………………………………………………………………………………۸۸

مالکیت اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

شناخت کیفیت ابنیه روستا …………………………………………………………………………………………………..۹۱

مسیر دسترسی روستا …………………………………………………………………………………………………………..۹۲

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………..۹۲

تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی جمعیت آینده ……………………………………………………………………………۹۲

پیش بینی اقتصاد روستا ……………………………………………………………………………………………………….۹۳

زراعت و باغداری ………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

صنایع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی ………………………………………………………………۹۶

تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی ……………………………………………………………………………………….۹۶

سرانه پیشنهادی روستا ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی …………………………………………………………………….۱۰۱

بررسی کمبودهای حوزه نفوذ …………………………………………………………………………………………….۱۰۱

ارائه طرح هادی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا ………………………………………………………..۱۰۱

مقررات اجرایی مربوط به نحوه استفاده از اراضی ………………………………………………………………۱۰۳

ضوابط تفکیک …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

ضوابط متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

برنامه زمان بندی اجرای طرح هادی ………………………………………………………………………………..۱۰۵

اولویت کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

اولویت میان مدت …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

برآورد هزینه اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………۱۰۷

شناسایی حوزه نفوذ روستای درکش ………………………………………………………………………………….۱۰۸

حوزه نفوذ خدماتی روستای درکش …………………………………………………………………………………..۱۰۹

حوزه خدمات بهداشتی – درمانی ………………………………………………………………………………………۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات تجاری و بازرگانی ………………………………………………………………………………..۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات اداری …………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات معین ……………………………………………………………………………………………………۱۱۰

فصل دوم : طرح گردشگری

مقدمه گردشگری روستای درکش …………………………………………………………………………………….۱۱۲

مطالعات گردشگری روستای درکش …………………………………………………………………………………۱۱۳

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی- معماری …………………………………………………………….۱۱۳

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی- مذهبی …………………………………………………………….۱۱۴

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی …………………………………………………………………………….۱۱۴

بررسی نحوه اداره و مدیریت جاذبه ها ………………………………………………………………………………۱۱۴

بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات در جاذبه ها ……………………………………………………………..۱۱۵

بررسی محدودیت های گردشگری ……………………………………………………………………………………۱۱۷

بررسی قابلیت های گردشگری ………………………………………………………………………………………….۱۱۸

بررسی تنگناهای گردشگری ………………………………………………………………………………………………۱۱۹

بررسی تأسیسات حمل ونقل گردشگران ……………………………………………………………………………۱۲۰

بررسی وضعیت اطلاع رسانی ……………………………………………………………………………………………۱۲۰

صنایع دستی منطقه و اطراف …………………………………………………………………………………………….۱۲۱

امکان خرید در جاذبه ها …………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

بررسی وضعیت امنیت ………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

امنیت در تسهیلات و خدمات گردشگری …………………………………………………………………………۱۲۲

نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی ………………………………………………………….۱۲۲

نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها ………………………………………………………………………………………۱۲۳

بررسی حوزه نفوذ جذب گردشگران ………………………………………………………………………………….۱۲۳

تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها ……………………………………………………………..۱۲۶

پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری ………………………………………………۱۳۱

پروژه های بهسازی و تجهیز ………………………………………………………………………………………………۱۳۳

پروژه های تربیتی و آموزشی …………………………………………………………………………………………….۱۳۴

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب صد ها پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.