پایان نامه مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی + نقشه های اتوکدی + رندر + حجم

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران
399,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۵ آبان ۹۶

توضیحات

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی + نقشه های اتوکدی + رندر + حجم
۵ (۱۰۰%) ۳ vote[s]

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی + نقشه های اتوکدی + رندر + حجم ۲۷۰ صفحه WORD

مطالعات مجموعه گردشگری

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی + نقشه های اتوکدی + رندر + حجم, هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است . معماری آمیخته و فرآیندی است از علم و هنر ، ذوق و سلیقه ، اعتقاد و ایمان و مهارت های خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خویش در گذر تاریخ ، زبان گویای زمانه خودش است که با اتکا به تجارب پیشینیان به وجود آمده است . در حال حاضر به دلیل وجود ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک های بین المللی در هنر و معماری و علوم و صنعت جهان ، امروز قریب به یک میلیارد خانه و سرپناه وجود دارد . از کاخ گرفته تا کوخ ، از کوشک گرفته تا کاشانه ، سقف سفالی ، آپارتمان ، مسجد ، کلیسا و …….. می باشیم .

 

فهرست مطالب :

 

فصل اول :  طرح  مسئله

۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه……………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲- روش مطالعه و تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه…………………………………………………………………………………..۲

۱-۴- تعریف پروژه………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل دوم : شناخت

-۱-۲مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر…………………………………….۴

-۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر…………………………………….۴

-۲-۲اقامت……………………………………………………………………………………………………………………………..۵

-۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت…………………………………………………………………………………………………….۵

-۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ……………………………………………………………………………………..۶

-۳-۲-۲بررسی در سطح ایران………………………………………………………………………………………………….۶

-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی…………………………………………………………………………………..۶

-۱-۳-۲ ساباط…………………………………………………………………………………………………………………………۶

-۲-۳-۲کاربات……………………………………………………………………………………………………………………….۶

-۳-۳-۲کاروانسرا……………………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۳-۴-  دسکره یا مهمانخانه…………………………………………………………………………………………………..۷

-۵-۳-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۷

-۴-۲فضای باز………………………………………………………………………………………………………………………..۷

-۱-۴-۲تعریف فضای باز………………………………………………………………………………………………………..۷

-۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری……………………………………………………………………………………۸

-۵-۲فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………۹

-۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری…………………………………………………………………………………………..۹

-۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری…………………………………………………………………………………..۱۰

-۳-۵-۲نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

-۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری…………………………………………………………………………۱۰

-۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی……………………………………………………………………………………………۱۱

-۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون…………………………………………………………………………………………………۱۱

 

-۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند………………………………………………………۱۱

-۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند…………………………………………………………….۱۱

-۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون………………………………۱۲

-۸-۲تعریف پارک………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

-۱-۸-۲انواع پارکها……………………………………………………………………………………………………………..۱۴

-۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها………………………………………………………………………….۱۵

-۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهری………………………………………………………………………………………….۱۶

-۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی…………………………………………………………………………۱۶

-۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله…………………………………………………………………………………۱۶

-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه…………………………………………………………………………………۱۶

-۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه………………………………………………………………………………..۱۷

-۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور………………………………………..۱۷

-۱-۴-۸-۲پارک محله ای……………………………………………………………………………………………………..۱۷

-۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری…………………………………………………………………………………..۱۸

-۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) …………………………………………………………….۱۸

 

-۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل…………………………………………۱۸

-۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز……………………………………………………………………………………………………۱۸

-۹-۲سیر تحول معماری منظر………………………………………………………………………………………………..۱۹

-۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان………………………………………………………………………………………………..۱۹

-۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵) …………………………………………………………………….۲۰

-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ……………………………………….۲۱

-۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲

-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۳

-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴

-۷-۹-۲نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

-۱۰-۲باغسازی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

-۱-۱۰-۲تعریف باغ……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

-۲-۱۰-۲انواع باغ و ویژگیهای آن…………………………………………………………………………………………۲۵

-۳-۱۰-۲ باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها……………………………………………………………………………..۲۶

-۴-۱۰-۲معرفی باغهایی با ارزش معماری……………………………………………………………………………..۲۷

 

-۱۱-۲خاور دور…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

-۱۲-۲معرفی باغسازی در ایران…………………………………………………………………………………………….۳۴

-۱-۱۲-۲ باغسازی دوره صفویه…………………………………………………………………………………………….۳۴

-۲-۱۲-۲نمونه های باغهای ایران………………………………………………………………………………………….۳۴

-۱۳-۲خصوصیات باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….۴۵

-۱-۱۳-۲هندسه باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………۴۷

-۲-۱۳-۲ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی………………………………………………….۴۷

-۳-۱۳-۲سایر خصوصیات باغ ایرانی…………………………………………………………………………………..۴۸

-۴-۱۳-۲آب در باغ……………………………………………………………………………………………………………..۴۹

-۵-۱۳-۲گیاهان در باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….۵۲

-۶-۱۳-۲پوشش گیاهی باغهای ایرانی…………………………………………………………………………………….۵۳

-۱۴-۲مباحث نظری……………………………………………………………………………………………………..۵۴

-۱-۱۴-۲اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………۵۴

-۲-۱۴-۲تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت……………………………………………………………………….۵۴

-۳-۱۴-۲ مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر………………………………………………..۵۵

 

-۴-۱۴-۲نقش و کارکرد اوقات فراغت……………………………………………………………………………۵۶

-۵-۱۴-۲آثار و نتایج اوقات فراغت……………………………………………………………………………….۵۶

-۱۵-۲تفریح و تفرج…………………………………………………………………………………………………….۵۷

-۱-۱۵-۲تعریف واژه تفریح………………………………………………………………………………………………….۵۷

-۲-۱۵-۲تعریف تفرج………………………………………………………………………………………………………….۵۸

-۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهی……………………………………………………………………………………………………..۵۸

-۴-۱۵-۲پیش بینی تقاضای تفرجگاهی……………………………………………………………………………۵۸

-۵-۱۵-۲رابطه جمعیت و تفرج…………………………………………………………………………………………….۵۹

-۶-۱۵-۲الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی……………………………………………………………………..۶۰

-۱۶-۲توریسم و جهانگرد……………………………………………………………………………………………..۶۱

-۱-۱۶-۲تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ………………………………۶۲

-۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت…………………………………………………….۶۳

-۱-۲-۱۶-۲تئوریهای جهانگردی…………………………………………………………………………………….۶۳

-۴-۱۶-۲اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان…………………………………………………………………….۶۴

-۵-۱۶-۲ارزشهای فرهنگی و جهانگردی……………………………………………………………………………….۶۵

 

-۶-۱۶-۲ارزشهای اقتصادی و جهانگردی……………………………………………………………………………..۶۵

-۷-۱۶-۲بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف…………………………………………………………..۶۶

-۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردی………………………………………………………………………………………..۶۷

-۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردی………………………………………………………………………………………….۶۷

-۱۰-۱۶-۲جهانگردی پایداری و توسعه آن…………………………………………………………………………..۶۸

-۱۱-۱۶-۲نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

فصل سوم :  مطالعات پایه

بررسی استان خراسان……………………………………………………………………………………………………۷۰ -۱-۳

-۱-۱-۳پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………….۷۰

-۲-۳ جغرافیای طبیعی خراسان……………………………………………………………………………………………….۷۱

-۱-۲-۳ موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………۷۱

-۲-۲-۳ پستی وبلندیها……………………………………………………………………………………………………….  ۷۲

-۳-۳ آب و هوای استان خراسان……………………………………………………………………………………………۷۲

بادها………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳-۱-۳-۳

-۲-۳-۳ تنوع آب و هوایی استان خراسان………………………………………………………………………………..۷۴

-۴-۳تقسیمات کشوری…………………………………………………………………………………………………………۷۴

-۵-۳جمعیت استان………………………………………………………………………………………………………………۷۵

-۱-۵-۳جمعیت و اهمیت آن  ………………………………………………………………………………………………۷۵

-۲-۵-۳رشد جمعیت…………………………………………………………………………………………………………….۷۶

-۳-۵-۳تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………….۷۷

-۴-۵-۳سواد………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

-۵-۵-۳زمینه های اشتغال……………………………………………………………………………………………………..۷۷

-۶-۵-۳مسکن…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………….۷۸ -۷-۵-۳

……………………………………………………..۸۰ جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -۶-۳

بناهای یادبود تاریخی……………………………………………………………………………………………………۸۲ -۷-۳

بناهای یادبود مذهبی……………………………………………………………………………………………………..۸۲ -۸-۳

فرهنگ و هنر………………………………………………………………………………………………………………..۸۳ -۹-۳

معرفی چند بنای تاریخی مشهد……………………………………………………………………………………۸۴ -۱۰-۳

بررسی کلان شهر مشهد………………………………………………………………………………………………۸۶ -۱۱-۳

……………………………………………………………………………………. ۸۶ تاریخچه شکل گیری شهر -۱-۱۱-۳

موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………..۸۸  -۱۲-۳

جهت و نوع توسعه شهر………………………………………………………………………………………۸۸  -۱-۱۲-۳

……………………………………………………………….۸۹ عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -۲-۱۲-۳

مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی…………………………………………………………………………۹۲ -۱۳-۳

اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………۹۳   -۱۴-۳

دمای هوا ……………………………………………………………………………………………………………۹۳-۱-۱۴-۳

تابش آفتاب…………………………………………………………………………………………………………۹۴  -۲-۱۴-۳

میزان بارندگی………………………………………………………………………………………………………۹۵-۳-۱۴-۳

رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………..۹۵-۴-۱۴-۳

وزش باد……………………………………………………………………………………………………………….۹۵-۵-۱۴-۳

توصیه های اقلیمی………………………………………………………………………………………………..۹۶ -۶-۱۴-۳

نقش شهر مشهد در استان خراسان…………………………………………………………………………….۹۶ -۱۵-۳

وضعیت فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………۹۷-۱۶-۳

پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………۹۸-۱۷-۳

 

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد…………………………………………………………………………………۹۹ -۱۸-۳

تعداد جمعیت و میزات رشدآن…………………………………………………………………………….۹۹ -۱-۱۸-۳

ترکیب جنسی و سنی جمعیت……………………………………………………………………………..۱۰۰ -۲-۱۸-۳

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن………………………………………………………………………۱۰۰ -۱۹-۳

تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن……………………………………………………………………۱۰۱-۱-۱۹-۳

عوامل افزایش زائر و مسافر…………………………………………………………………………………۱۰۲  -۲-۱۹-۳

بررسی روند توریسم در مشهد…………………………………………………………………………………۱۰۲-۲۰-۳

۱۰۲ توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن…………………………………………………………………. -۱-۲۰-۳

بررسی خصوصیات توریسم در مشهد………………………………………………………………….۱۰۳ -۲-۲۰-۳

نوسان تعداد مسافران و زائران……………………………………………………………………………..۱۰۵ -۳-۲۰-۳

پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶-۴-۲۰-۳

پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری………………………………………………..۱۰۷-۵-۲۰-۳

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد………………………………………………………………۱۰۷ -۲۱-۳

کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد……………………………………………………………..۱۰۸-۲۲-۳

معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد………………………………………………۱۰۸ -۲۳-۳

 

جاذبه های توریستی شهر مشهد………………………………………………………………………………..۱۰۸-۲۴-۳

نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد……………………………………………………………..۱۰۹ -۲۵-۳

نگاهی به تاریخ شاندیز……………………………………………………………………………………………..۱۱۱-۲۶-۳

ساختار شهری شهر شاندیز……………………………………………………………………………………۱۱۲-۱-۲۶-۳

-۲-۲۶-۳منظر و ارتباط فضایی…………………………………………………………………………………………۱۱۳

-۳-۲۶-۳ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار………………………………………………………………………۱۱۴

سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار……………………………………………………………..۱۱۶ -۴-۲۶-۳

تنگناها و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………….۱۱۷-۵-۲۶-۳

فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی…………………………………………………………………………۱۱۷-۶-۲۶-۳

فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری…………………………………………………………………….۱۱۷-۷-۲۶-۳

فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج…………………………………………………………………………………۱۱۸-۸-۲۶-۳

امکانات و قابلیت‌ها……………………………………………………………………………………………..۱۱۹-۹-۲۶-۳

تهیه طرح‌های ویژه گردشگری……………………………………………………………………………۱۱۹-۱۰-۲۶-۳

مشکلات و محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………۱۱۹ -۱۱-۲۶-۳

توان‌ها و قابلیت‌‌ها……………………………………………………………………………………………..۱۲۰-۱۲-۲۶-۳

 

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران…………..۱۲۱ منابع و جاذبه‌های گردشگری : -۲۷-۳

ترکیب گردشگران…………………………………………………………………………………………………….۱۲۲-۲۸-۳

الگوها و رفتارهای گردشگری…………………………………………………………………………………..۱۲۳-۲۹-۳

طرح‌های توسعه……………………………………………………………………………………………………….۱۲۴-۳۰-۳

فصل چهارم :  مطالعات تکمیلی

گردشگری به عنوان یک سیستم……………………………………………………………………………………۱۲۷-۱-۴

عناصر اصلی سیستم گردشگری………………………………………………………………………………….۱۲۸-۲-۴

اصول بین المللی گردشگری……………………………………………………………………………………….۱۳۰ -۳-۴

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران……………………………………………………۱۳۴ -۴-۴

طرح توسعه ملی گردشگری ایران………………………………………………………………………………..۱۳۵-۵-۴

انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………………………۱۳۵-۶-۴

گردشگری روستایی……………………………………………………………………………………………………۱۳۷-۷-۴

گردشگری شهری……………………………………………………………………………………………………….۱۳۸-۸-۴

گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ………………………………………………………………………..۱۴۰ -۹-۴

گردشگری پایدار……………………………………………………………………………………………………..۱۴۳-۱۰-۴

اصول گردشگری پایدار……………………………………………………………………………………………۱۴۴-۱۱-۴

گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..۱۴۵-۱۱-۴

اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷-۱۲-۴

گردشگری و تکنولوژی…………………………………………………………………………………………….۱۴۸-۱۳-۴

انواع جاذبه ها گردشگری…………………………………………………………………………………………۱۵۲-۱۴-۴

شاخصهای کیفی طراحی منظر…………………………………………………………………………………..۱۵۴-۱۵-۴

طراحی محیط و منظر…………………………………………………………………………………………..۱۵۴ -۱-۱۵-۴

-۲-۱۵-۴برنامه‌ریزی تفرجی……………………………………………………………………………………………….۱۵۵

-۳-۱۵-۴بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها…………………………………………………………….۱۵۶

-۴-۱۵-۴پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

-۵-۱۵-۴پوشش گیاهی منطقه……………………………………………………………………………………………۱۵۸

-۶-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)……………………………………………………..۱۵۸

-۷-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)………………………………………………………….۱۶۰

-۸-۱۵-۴بافت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

-۹-۱۵-۴معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت…………………………………………………………۱۶۱

-۱۰-۱۵-۴ترکیب عملکردی درختان………………………………………………………………………………….۱۶۲

-۱۶-۴گذرها در طراحی سایت…………………………………………………………………………………………..۱۶۲

-۱۷-۴ آب در طراحی سایت……………………………………………………………………………………………….۱۶۴

-۱۸-۴«آب» در طراحی فضای سبز……………………………………………………………………………………..۱۶۴

-۱۹-۴اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی…………………………………………………………..۱۶۵

-۲۰-۴نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب……………………………………………………………………۱۶۶

ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی…………………………………………………………………۱۶۷-۲۱-۴

تکنیک‌‌های استفاده از آب…………………………………………………………………………………………۱۶۸-۲۲-۴

مبلمان و المان‌های سایت……………………………………………………………………………………….. ۱۷۰-۲۳-۴

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲ -۲۴-۴

فصل پنجم :  ضوابط طراحی منظر

-۱-۵ضوابط طراحی پارک و فضای سبز…………………………………………………………………………….۱۷۳

-۱-۱-۵ضوابط شهرسازی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

-۲-۱-۵ضوابط اجرایی……………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

-۳-۱-۵ ضوابط مربوط به شهرسازی……………………………………………………………………………………۱۷۳

-۲-۵تعیین ابعاد و اندازه فضاها…………………………………………………………………………………………۱۷۴

-۳-۵ضوابط گذرها…………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

-۴-۵ضوابط کف سازی …………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

-۵-۵ضوابط تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………۱۸۱

-۶-۵بخش خدماتی ………………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

-۱-۶-۵رستوران مجموعه…………………………………………………………………………………………………..۱۸۶

-۲-۶-۵ اغذیه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

-۳-۶-۵تریا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۷

-۴-۶-۵چایخانه ………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

-۵-۶-۵فضاهای لازم  چایخانه‌ سنتی…………………………………………………………………………………..۱۸۸

-۶-۶-۵ رستوران سنتی ………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

-۷-۶-۵ کیوسکهای فروش تنقلات ……………………………………………………………………………………..۱۸۹

-۸-۶-۵نگهبانی و اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..۱۹۰

-۹-۶-۵سرویسها ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹۰

-۱۰-۶-۵ پارکینگ ……………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

 

-۱۱-۶-۵اداری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۱

-۷-۵ بخش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………..۱۹۲

-۱-۷-۵  حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی …………………………………………………۱۹۲

-۲-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری ……………………………………………………………..۱۹۴

-۳-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری………………………………………………………………..۱۹۴

-۸-۵ درک ارزشهای بصری مناظر………………………………………………………………………………………۱۹۵

-۱-۸-۵پوشش گیاهی مجموعه…………………………………………………………………………………………. ۱۹۵

-۲-۸-۵ارزیابی پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………۱۹۶

-۳-۸-۵طراحی مبلمان در فضای سبز………………………………………………………………………………….۱۹۸

-۴-۸-۵سکوهای نشیمن در فضای سبز……………………………………………………………………………….۱۹۹

-۵-۸-۵ تدوین برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………….۲۰۰

 

فصل ششم :    مطالعات تطببقی

نمونه‌ پارک‌های داخلی……………………………………………………………………………………………………۲۰۳ -۶

-۱-۶ باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) ……………………………………………………………………………۲۰۳

-۲-۶ طراحی فضاهای عمومی و بناها……………………………………………………………………………………۲۰۴

-۳-۶ حرکت آب………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۷

-۴-۶ مصالح……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۸

-۵-۶ پارک گلدن گیت……………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

-۶-۶ باغ‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۲

-۷-۶ یادبودها…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۴

مجسمه ها و المانها ……………………………………………………………………………………………………۲۱۷ -۸-۶

فصل هفتم :  مطالعات کالبدی

۷-۱- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ……………………………………………………………………………….۲۱۸

۷-۱-۱مشخصات سایت……………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

۷-۱-۲- محل قرار گیری سایت…………………………………………………………………………………………….۲۱۸

۷-۱-۳- آنالیز سایت انتخابی…………………………………………………………………………………………………۲۱۸

۷-۱-۴- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) ………………………………………………………………………۲۱۹

 

فصل هشتم :  فرآیند طراحی پروژه

-۱-۸چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی  طرح )……………………………………………۲۲۹

اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح…………………………………………….۲۲۹-۲-۸

تعریف فضا و درک فضایی۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲۹ -۱-۲-۸

زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) …………………………..۲۳۱ -۲-۲-۸

شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران………………………………………………………..۲۳۴ -۳-۸

شکل گیری ساختار و ایده ………………………………………………………………………………………..۲۳۶ -۴-۸

-۱-۴-۸ نقش ایده در طراحی ……………………………………………………………………………………………..۲۳۷

نقش ایده در طراحی تفرجگاه………………………………………………………………………………..۲۳۸ -۲-۴-۸

در جستجوی ایده…………………………………………………………………………………………………..۲۳۹-۳-۴-۸

شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران…………………………………………………………۲۴۰-۵-۸

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱-۶-۸

اصول و مبانی نظری پروژه……………………………………………………………………………………….۲۴۲-۱-۶-۸

آنالیز ایده اصلی……………………………………………………………………………………………………..۲۴۳-۲-۶-۸

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۴

فصل نهم :  معرفی طرح

 

 

تصاویر رندر شده از پروژه مجموعه گردشگری سوران مشهد

 

 

 

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.