پایان نامه ساختمانهای با قاب خمشی فولادی،با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

پایان نامه ساختمانهای با قاب خمشی فولادی،با تحلیل غیر خطی
339,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۴ آبان ۹۶

توضیحات

پایان نامه ساختمانهای با قاب خمشی فولادی،با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی ۱۴۰ صفحه Word

فاصله مورد نیاز ساختمان­های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه

 

فهرست مطالب :

 

فصل ۱ معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

مقدمه

نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل۲ مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ سوابق تحقیق

۲-۱-۱ Anagnostopouls    ۱۹۸۸

               ۲-۱-۲ Westermo  ۱۹۸۹

۲-۱-۳  Anagnostopouls  ۱۹۹۱

۲-۱-۳-۱ تاثیر مقاومت سازه­ای

۲-۱-۳-۲ تاثیر میرایی اعضاء

۲-۱-۳-۳ تاثیر بزرگی جرم سازه

۲-۱-۳-۴ خلاصه نتایج

 ۲-۲-۴ Maision,kasai,Jeng 1992

۲-۱-۵ Jeng,Hsiang,Lin  ۱۹۹۷

۲ -۱-۶ Lin و Weng 2001

۲-۱-۷ Biego Lopez Garcia 2005

۲-۱-۷-۱ مدل خطی

۲-۱-۷-۲ مدل غیر خطی

               ۲-۱-۸ فرزانه حامدی ۱۳۷۴

۲-۱-۹ حسن شفائی ۱۳۸۵   

۲-۱-۱۰ نوید سیاه پلو ۱۳۸۷

         ۲-۲ روشهای آیین نامه ای

۲-۲-۱ آیین نامه IBC 2006

۲-۲-۲ آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰)

 

فصل ۳ معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

۳-۱ فرایند ها و متغیر های پیشا

۳-۲ تعریف متغیر پیشای X

           ۳-۳ تابع چگالی احتمال

۳-۴ امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

۳-۴-۱ امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

۳-۵-۲ واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

۳-۵  فرایندهای مانا و ارگادیک

۳-۵-۱ فرایند مانا

۳-۵-۲ فرایند ارگادیک

۳-۶ همبستگی فرایندهای پیشا

۳ تابع خود همبستگی

۳-۸ چگالی طیفی

۳-۹  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

۳-۱۰  انتقال ارتعاشات راندم

۳-۱۰-۱ میانگین پاسخ

۳-۱۰-۲ تابع خود همبستگی پاسخ

­­­­­     ۳-۱۰-۳ تابع چگالی طیفی

۳-۱۰-۴ جذر میانگین مربع پاسخ

۳-۱۱ روشDavenport

 

فصل ۴ مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

            ۴-۱ مقدمه

۴-۲ روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

          ۴-۳  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

۴-۴ مشخصات مدل­های مورد بررسی

۴-۴-۱ طراحی مدل­ها

۴-۴-۲ مدل تحلیلی

۴-۴-۳ مشخصات مصالح

۴-۴-۴ مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

۴-۴-۵ بارگذاری

 

 

۴-۵ روش آنالیز

۴- ۵-۱ معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

۴-۵-۱-۱  انتخاب شتاب نگاشت­ها

۴-۵-۱-۲  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

۴-۵-۱-۳  استهلاک رایلی

۴-۵-۱-۴ روش نیوتن­ _ رافسون

۴-۵-۱-۵ همگرایی

۴-۵-۱-۶ محاسبه پاسخ سازه ها

۴-۶ محاسبه درز انقطاع

۴-۷ تاثیر زمان تناوب دو سازه

۴-۸ تاثیر میرایی

           ۴-۹ تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

۴-۱۰ تاثیر جرم سازه­ها

 

فصل ۵ روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

۵-۱ مقدمه

۵-۲ روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

۵-۲-۱ تحلیل دینامیکی طیفی

۵-۲-۱-۱ معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

۵-۲-۱-۲- بارگذاری طیفی

۵-۲-۱-۳- اصلاح مقادیر بازتابها

۵-۲-۱-۴ نتایج تحلیل طیفی

۵-۲-۲  آنالیز استاتیکی غیر خطی

۵-۲-۲-۱ محاسبه ضریب اضافه مقاومت

۵-۲-۲-۲ محاسبه ضریب شکل پذیری ()

۵-۲-۲-۳ محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

۵-۲-۲-۴ محاسبه ضریب رفتار

۵-۲-۳  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

۵-۲-۴  محاسبه ضریب

۵-۳  محاسبه درز انقطاع

۵-۴ محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

 

فصل۶  مقایسه روش­های آیین نامه ای

۶-۱ مقدمه

۶-۲ آیین نامه (IBC 2006)

۶-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران

۶-۴ مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

 

فصل۷ نتیجه گیری و پیشنهادات

         ۷-۱ جمع بندی و نتایج

۷-۲ روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

۷-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

 

فهرست جداول­ها

 

 

عنوان جدول                                                                                             صفحه
جدول (۲-۱) زلزله های مورد استفاده در آنالیز اناگنوستوپولس۹
جدول (۴-۱) مشخصات شتابنگاشتهای نزدیک به گسل مورد استفاده و ضرایب مورد استفاده۵۴
جدول (۴-۲) درز انقطاع بین دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه های متفاوت تحت زلزله های انتخابی۸۲
جدول (۴-۳) درز انقطاع بین سازه ها با جرمهای متفاوت۸۳
جدول (۵-۱) ضریب R  و Cd برای سیستمهای مختلف سازه ای۸۵
جدول (۵-۲) تغییر مکان بام سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی۸۹
جدول (۵-۳) محاسبه پارامتر های لرزه ای مدلهای سازه ای۹۹
جدول (۵-۴) محاسبه جابجایی خمیری مدلهای سازه ای۱۰۰
جدول (۵-۵) محاسبه ضریب α۱۰۱
جدول (۵-۶) محاسبه ضریب β۱۰۲

 

فهرست اشکال

 

عنوان شکل                                                                                             صفحه
  
شکل (۲-۱) مدل ایده آل­سازی شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس۱۹۸۸۵
شکل (۲-۲) مدل تحلیلی وسترمو۷
شکل (۲-۳) مدل آناکئوستوپولس۸
شکل (۲-۴) مدل تحلیلی MDOF-جنق هاسینق لین۱۲
شکل (۲-۵) نتایج حاصل از تحلیل مدل خطی برای دو نوع تحریک زلزله۱۵
شکل (۲-۶) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزله R۱=۲.۵ R۲۱۶
شکل (۲-۷) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزلهR۱=R۲۱۶
شکل (۲-۸) مدل تحلیلی فرزانه حامدی، ساختمانهای یک درجه آزاد مجاور هم۱۷
شکل (۲-۹) درز انقطاع بین ساختمان­ها مطابق آیین نامه IBC 2006۲۲
شکل (۲-۱۰) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه۲۴
شکل (۲-۱۱) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد ۲۸۰۰۲۴
شکل (۳-۱) نمونه مجموعای از فرایند های پیشا۲۶
شکل (۳-۲) تابع چگالی احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معیار۲۸
شکل (۳-۳) تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولی۲۸
شکل (۳-۴) نمایش همبستگی دو فرایند X و Y در زمان و نمونه برداریهای مختلف۳۰
شکل (۳-۵) نحوه محاسبه تابع خود همبستگی فرایندهای پیشا مانا۳۱
شکل (۳-۶) نمایش مساحت زیر منحنی چگالی طیفی با میانگین مربعات X(t)۳۲
شکل (۳-۷) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند باریک۳۳
شکل (۳-۸) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند پهن۳۴
شکل (۴-۱) مدلهای طراحی شده برای بررسی درز انقطاع۴۵
شکل (۴-۲) منحنی تنش کرنش در برنامه opensees الف) برای مصالح غیر خطی (Steel01) ب) برای مصالح خطی۴۹
شکل (۴-۳) شتاب نگاشتهای مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی۵۲
شکل (۴-۴) مقیاس کردن طیف میانگین طیفهای پاسخ در آنالیز دینامیکی غیر خطی دو بعدی مطابق با روش NEHRP۵۵
شکل (۴-۵) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده)۵۶
شکل (۴-۶) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس شده با دوره تناوب اصلی)۵۶
شکل (۴-۷) استهلاک رایلی۵۸
شکل (۴-۸) روش نیوتن_ رافسون۵۹
شکل (۴-۹) روش نموی نیوتن_ رافسون

 

۶۰
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 
شکل (۴-۱۱) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی۶۲
شکل (۴-۲۱) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی۶۲
شکل (۴-۱۳) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی۶۲

 

شکل (۴-۱۴) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی۶۳
شکل (۴-۱۵) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی۶۳
شکل (۴-۱۶) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی متحرک۶۳
شکل (۴-۱۷) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۶
شکل (۴-۱۸) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۶
شکل (۴-۱۹) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۷
شکل (۴-۲۰) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۷
شکل (۴-۲۱) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۸
شکل (۴-۲۲) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)۶۸
شکل (۴-۲۳) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۶۹
شکل (۴-۲۴) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۶۹
شکل (۴-۲۵) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۰
شکل (۴-۲۶) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۰
شکل (۴-۲۷) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۱
شکل (۴-۲۸) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۱
شکل (۴-۲۹) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۲
شکل (۴-۳۰) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۲
شکل (۴-۳۱) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۳
شکل (۴-۳۲) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)۷۳
شکل (۴-۳۳) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۴
شکل (۴-۳۴) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۴
شکل (۴-۳۵) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۵
شکل (۴-۳۶) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۵
شکل (۴-۳۷) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۶
شکل (۴-۳۸) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A بیست طبقه و سازه B با طبقات مختلف۷۶
شکل (۴-۳۹) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۷۷
شکل (۴-۴۰) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۷۸
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 
شکل (۴-۴۱) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۷۸
شکل (۴-۴۲) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۷۹
شکل (۴-۴۳) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۷۹
شکل (۴-۴۴) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۸۰
شکل (۴-۴۵) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۸۰
شکل (۴-۴۶) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۶۲
شکل (۴-۴۷) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)۸۱
شکل (۵-۱) رابطه جابجایی خمیری و ضریب رفتار۸۶
شکل (۵-۲) طیف بازتاب طرح بر اساس استاندارد  ایران۲۸۰۰ برای خاک نوع III و منطقه ای با خط لرزه خیزی زیاد۸۸
شکل (۵-۲) حالات مختلف آنالیز غیر خطی استاتیکی۹۱
شکل (۵-۳) توزیع بار جانبی در آنالیز استاتیکی غیر خطیدر حالت کنترل بار)۹۱
شکل (۵-۴) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دو طبقه۹۲
شکل (۵-۵) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهار طبقه۹۲
شکل (۵-۶) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شش طبقه۹۳
شکل (۵-۷) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هشت طبقه۹۳
شکل (۵-۸) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل ده طبقه۹۴
شکل (۵-۹) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دوازده طبقه۹۴
شکل (۵-۱۰) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهارده طبقه۹۵
شکل (۵-۱۱) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شانزده طبقه۹۵
شکل (۵-۱۲) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هجده طبقه۹۶
شکل (۵-۱۳) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل بیست طبقه۹۶
شکل (۵-۱۴) مدل رفتار غیر خطی سازه برای محاسبه شکل پذیری۹۸
شکل (۶-۱) درز انقطاع محاسباتی به روش آیین نامه IBC۱۰۴
شکل (۶-۲) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه۱۰۵
شکل (۶-۳) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه۱۰۶
شکل (۶-۴) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۷
شکل (۶-۵) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۷
شکل (۶-۶) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۸
شکل (۶-۷) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۸
شکل (۶-۸) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۹
شکل (۶-۹) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۰۹
شکل (۶-۱۰) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۱۰
شکل (۶-۱۱) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف۱۱۰

 

 

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.