مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل Word در ۱۳۰ صفحه

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
200,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۵ بهمن ۹۵

توضیحات

امتیاز بدهید

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل Word در ۱۳۰ صفحه

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل Word در ۱۳۰ صفحه , دراین پژوهش ابتدا در فصل اول مقدمه وبعد بیان مسئله واهمیت وضرورت ان می پردازیم.ودر همین فصل به هدف های تحقیق می پردازیم. درادامه فصل متغیرهای تحقیق در ارتباط با موضوع وتعریف مفاهیم و اصطلات موردبررسی قرارمی گیرد.در فصل دوم به تاریخچه تحقیق اشاره شده و بعدبه بررسی واشنایی با دوره پیش دبستانی ورشد کودک پرداخته می شود.مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فهرست مطالب :

مقدمه من : ۳

چکیده تحقیق.. ‌و

فهرست.. ‌ز

فصل اول. ۱۳

تاریخچه کلی.. ۱۴

کانون و گسترش آن.. ۱۵

فستیوال فیلم‌های کودکان و نو جوانان. ۱۷

سینما ۱۷

تاتر. ۱۸

پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.. ۱۹

چاپ کتاب.. ۱۹

۱- ۱- فراغت : ۲۰

۱- ۱- ۱- کارکردهای فراغت : ۲۱

۱- ۱- ۲-  تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت : ۲۱

۱- ۱- ۳-  ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت : ۲۲

۱-۲-  پرورش کودک : ۲۳

۱-۲-۱- کودک و اجتماع : ۲۳

۱-۲-۲- روان شناسی تربیتی : ۲۴

۱-۲-۲-۱-  هدف های تربیتی بر بنیاد دموکراسی : ۲۵

۱-۲-۲-۲-  هدف های تربیتی در اسلام : ۲۶

۱-۲-۳- هدف از پرورش کودکان : ۲۶

۱-۲- ۴- شرایط اجرای اصول و روش های صحیح تربیت : ۲۸

۱-۲- ۵- ویژگی های ذهنی – شناختی کودکان : ۲۹

۱-۲-۶-  انطباق و سازگاری با محیط : ۳۰

۱-۲-۶-۱- شرایط انطباق با محیط : ۳۱

۱-۲-۷- تأثیر سرگرمی های مفید در زندگی : ۳۲

۱-۲-۸- تأمین امنیت و آسایش خاطر کودکان : ۳۴

۱-۲-۹- اعتماد به نفس، امیدواری وخوش بینی : ۳۵

۱-۲-۱۰- عدم پذیرش مسئولیت در کودکان : ۳۶

.۱-۲-۱۱- روش پرورش ذوق و قریحه، هنر و زیبایی شناسی در کودکان : ۳۷

۱-۲-۱۲- روش پرورش دینی و اخلاقی : ۳۸

۱-۲-۱۲-۱- پرورش دینی : ۳۸

۱-۲-۱۲-۲- تربیت اخلاقی : ۳۹

۱-۲-۱۳- نتایج و توصیه ها : ۳۹

۱-۳- روان شناسی کودک : ۴۱

۱-۳-۱-  مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد : ۴۱

۱-۳-۱-۱- تعریف رشد : ۴۱

۱-۳-۱-۲- مفهوم پختگی (رسیدگی) : ۴۲

۱-۳-۱-۳- مراحل رشد و تحول کودکان : ۴۳

شش سالگی.. ۴۳

الف) خصوصیات جسمانی ـ بدنی : ۴۳

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۴

هفت و هشت سالگی.. ۴۴

الف) خصوصیات جسمی – حرکتی : ۴۴

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۵

ج) خصوصیات عاطفی : ۴۶

د) خصوصیات اجتماعی : ۴۷

نه سالگی و ده سالگی.. ۴۸

الف) خصوصیات جسمانی ـ حرکتی : ۴۸

ب) خصوصیات عقلی ـ ذهنی : ۴۸

ج) خصوصیات اجتماعی : ۴۹

نتیجه گیری : ۵۰

۱-۳-۲- تفاوت رشد و پرورش : ۵۰

۱-۳-۳- نیازها و علایق کودکان : ۵۱

۱-۳-۳-۱- نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان : ۵۱

الف) نیازها از دیدگاه موری : ۵۱

ب) نیازها از دیدگاه مزلو : ۵۲

۱-۳-۳-۲-  نیازها وعلایق ذاتی کودکان : ۵۳

۱-۳-۳-۲-۱- فعالیت های ساختنی : ۵۴

۱-۳-۳-۲-۲-  جمع آوری اشیاء : ۵۵

۱-۳-۳-۲-۳-  معماری مصور و شکل های خنده دار : ۵۶

۱-۳-۳-۲-۴-  رادیو و تلویزیون : ۵۶

۱-۳-۳-۲-۵-  رویاهای روزانه یا خیالبافی : ۵۷

۱-۳-۳-۲-۶- بازی : ۵۷

الف) کودک و بازی : ۵۷

ب) تعریف بازی : ۵۸

ج) فرآیند بازی : ۶۰

د) اهداف بازی : ۶۰

ه) بازی و رشد اجتماعی : ۶۲

و) بازی و ساخت شخصیت : ۶۳

ز) بازی و رشد هوشی : ۶۵

فصل دوم. ۶۶

مطالعات تکمیلی.. ۶۶

۲-۱- اماکن فرهنگی.. ۶۷

۲-۲- فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی.. ۶۷

۲-۳- برنامهفیزیکی.. ۶۸

۲-۴- استانداردها: ۷۱

۲-۴-۱- آکوستیک : ۷۲

۲-۴-۳- قاب صحنه. ۷۳

۲-۴-۴- ایمنی پشت صحنه. ۷۳

۲-۴-۵- ایمنی سالن.. ۷۳

۲-۴-۶- گالری و موزه ۷۴

۲-۴-۷- کلاسهای دروس نظری و هنری.. ۷۵

۲-۵- کتابخانه ها ۷۶

۲-۶- زمینهای بازی کودکان. ۸۱

۲-۷- فضاهای اداری.. ۸۱

۲-۸- روند کار ۸۳

۲-۹- شرایط قرارگیری فضاهای اداری.. ۸۳

۲-۱۰- سیستم ها ۸۳

۲-۱۱- مبلمان فضاهای اداری.. ۸۴

۲-۱۲- پارکینگ… ۸۴

۲-۱۳- نگاهی به مسائل سازه ای و تاسیساتی.. ۸۵

۲-۱۳-۱- سیستم ساخت.. ۸۵

۲-۱۳-۲- سیستمهای سازه ای.. ۸۶

۲-۱۳-۲-۱- سازه دیوار باربر. ۸۶

۲-۱۳-۲-۲- سازه هسته برشی.. ۸۷

۲-۱۳-۲-۳- سیستم قاب صلب.. ۸۷

فصل سوم. ۹۱

سازمان : ۹۳

۱) معاونت تولید : ۹۴

۲) معاونت فرهنگی : ۹۶

گسترش فرهنگ کتابخوانی.. ۹۹

ارتباط با همه بچه‌های ایران در هر جا. ۹۹

ج) پژوهش و تجربیات هنری : ۱۰۱

۴) معاونت اداری و مالی : ۱۰۳

الف) معماران : ۱۰۷

ب) کودکان : ۱۰۸

یک مشاهده مهم. ۱۰۸

جاهای جالب.. ۱۰۸

فصل چهارم. ۱۱۲

ویژگیهای جغرافیایی استان خراسان : ۱۱۳

شهرستان سبزوار: ۱۱۳

تقسیمات اقلیمی ایران : ۱۱۴

تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران : ۱۱۵

اقلیم گرم و خشک(فلات مرکزی): ۱۱۶

منطقه نیمهبیابانی : ۱۱۷

منطقه بیابانی : ۱۱۷

مطالعات شهرستان سبزوار : ۱۱۸

بررسی ویژگیهای اقلیمی منطقه: ۱۱۸

الف) درجه حرارت در فصول مختلف : ۱۱۸

ب) میزان بارندگی و رطوبت هوا : ۱۱۹

ج) یخبندان : ۱۱۹

د) بادهای منطقه. ۱۱۹

شرایط اقلیمی سبزوار و آسایش انسان : ۱۲۰

اهداف طراحی اقلیمی : ۱۲۲

روشهای پیشنهادی: ۱۲۲

کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد : ۱۲۳

روشهای پیشنهادی: ۱۲۳

استفاده از نوسان روزانه دمای هوا : ۱۲۴

روشهای پیشنهادی: ۱۲۴

کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم : ۱۲۵

روشهای پیشنهادی: ۱۲۵

تعیین جهت بهینه ساختمان با توجه به تابش آفتاب و باد غالب : ۱۲۶

بررسی میزان تابش آفتاب : ۱۲۶

تعیین جهت بهینه با توجه به باد غالب زمستانی : ۱۲۷

انتخاب مصالح متناسب با اقلیم : ۱۲۷

تابش آفتاب و سایه بان: ۱۲۸

نتیجه گیری از بحث اقلیم و تأثیر کلی آن بر طراحی : ۱۲۹

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان,مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان,مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.