دانلود مطالعات پایان نامه خانه مد – طراحی خانه لباس ۱۹۰ صفحه

دانلود مطالعات پایان نامه خانه مد
100,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۱۵ آذر ۹۶

توضیحات

دانلود مطالعات پایان نامه خانه مد – طراحی خانه لباس ۱۹۰ صفحه
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

رساله خانه مد

 موضوع پوشاک همواره بازتابی از توان اقتصادی، نگرش سیاسی، قابلیت های فرهنگی و اجتماعی، باورهای مذهبی وفلسفی وپای­بندهای رسمی و سنتی بوده است. اما دیگر کمتر ملتی می­توان یافت که در حیطه­ی تمدن امروز قرار داشته باشد و باز بتواند پوشاک سنتی احیاناً دست و پاگیر خود را کاملاً حفظ کند.

چرا که لباس امروز خاص مردمان امروز است، مردمانی که زمان در زندگیشان عنصری تعیین کننده می باشد. بسیاری از مردم باور دارند که پوشاک بیرون انعکاس فلسفه ی درون زندگی ماست. اما نمی توان پوشاک مدرن امروزی را بدون در نظر گرفتن جامه­ی سنتی که نمایانگر هویت ملی و فرهنگی یک جامعه می باشد فراهم کرد.پس پوشاک امروز باید تلفیقی مناسب از هویت تاریخی و نمادهای ملی یک جامعه با نیازهای کنونی پوشاک آن جامعه باشد. این نکته نیاز به طراحی پوشاکاقشار مختلف جامعه توسط طراحان هنرمند را مطرح می سازد.

فهرست مطالب :

بخش اول (شناخت)

فصل اول (پیشگفتار)

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ علت انتخاب موضوع. ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پروژه ۶

۱-۴ روش گردآوری اطلاعات.. ۷

فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)

۲-۱ مقدمه. ۹

۲-۲ پوشاک و تاریخ تمدن.. ۱۰

۲-۳ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان.. ۱۴

۲-۳-۱ دنیای باستان.. ۱۵

۲-۳-۲ بین النهرین… ۱۵

۲-۳-۳ بابل… ۱۶

۲-۳-۴ آشور. ۱۸

۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین.. ۱۸

۲-۵ بررسی اجمالی تاریخ پارچه. ۲۵

۲-۵-۲ ایران زمین… ۲۷

۲-۵-۳ تاریخچه رنگرزی… ۳۰

۲-۶ تاریخ مد. ۳۳

فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)

۳-۱ مقدمه. ۳۶

۳-۲ شناخت موضوع. ۳۶

۳-۲-۱پوشاک و مدرنیته. ۳۶

۳-۲-۲ نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس….. ۳۷

۳-۲-۳ فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران.. ۳۸

۳-۲-۴ عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک…. ۴۰

۳-۲-۴-۱ عوامل اجتماعی و اقتصادی… ۴۰

۳-۲-۴-۲ عوامل فرهنگی… ۴۱

۳-۲-۴-۳ عوامل اقلیمی… ۴۳

۳-۲-۵ طراحی پارچه. ۴۴

۳-۳ شناخت مفاهیم وابسته به موضوع. ۴۶

۳-۳-۱ باستان شناسی… ۴۶

۳-۳-۲ سیاست و قدرت… ۴۶

۳-۳-۳ جامعه شناسی… ۴۷

۳-۳-۴روان شناسی… ۴۸

۳-۳-۴-۱ تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری… ۴۹

۳-۳-۴-۱-۱ ادراک محیطی… ۴۹

۳-۳-۴-۱-۲ تاثیر ویژگی های محیط پیرامون.. ۵۰

۳-۳-۴-۱-۳٫مفهوم بار محیطی… ۵۰

۳-۳-۴-۱-۴ فشار روانی محیط… ۵۱

۳-۳-۴-۱-۵ فضای شخصی… ۵۲

۳-۳-۴-۱-۶ قلمرو گرایی… ۵۲

۳-۳-۴-۱-۷ قلمروگرایی و خلوت گزینی… ۵۳

۳-۳-۴-۱-۸ ازدحام. ۵۳

فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)

۴-۱ مقدمه. ۵۶

۴-۲ معماری و طراحی لباس… ۵۶

۴-۳ خصوصیات فضا ۵۷

۴-۳-۱ رویکرد روان شناسی… ۵۷

۴-۳-۲ رهیابی در فضا ۵۷

۴-۳-۳ محیط پیرامون.. ۵۸

۴-۳-۴ فضای شخصی و ضوابط آن.. ۵۹

۴-۳-۵ متغیرهایی که بر فضای شخصی اثر می‌گذارند.. ۶۰

۴-۳-۶ ویژگی های خاص محیط اطراف… ۶۰

۴-۳-۷ ویژگی های فضایی خلوت گزینی… ۶۱

۴-۳-۸ آیا مردان و زنان به شکلی متفاوت به ازدحام واکنش نشان می‌دهند؟. ۶۱

۴-۳-۹ تعدیل کننده های اثرات تراکم.. ۶۲

۴-۳-۱۰ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. ۶۲

۴-۳-۱۱ محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری… ۶۲

۴-۳-۱۲ سروصدا ۶۳

۴-۳-۱۳ محیط طبیعی… ۶۴

۴-۳-۱۴ نور. ۶۵

۴-۳-۱۵ رنگ….. ۶۶

۴-۳-۱۶ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. ۶۷

۴-۴ عناصر و اجزا ۶۷

۴-۴-۱ ورودی… ۶۷

۴-۴-۲ بازشو ها ۶۹

۴-۴-۳ نمای ساختمان.. ۶۹

۴-۴-۴ فضا های همگانی… ۷۰

۴-۴-۵ اتاق ها ۷۰

۴-۴-۶ دفاتر مقامات… ۷۰

۴-۴-۷ فضا های استراحت…. ۷۱

۴-۴-۸ مکان هایی به عنوان انبار وسایل… ۷۱

۴-۴-۹ پلکان و آسانسور. ۷۱

۴-۴-۱۰ مبلمان.. ۷۲

۴-۵ ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) ۷۳

فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)

۵-۱ مقدمه. ۷۶

۵-۲ سالن طراحی لباس در بلگراد. ۷۷

۵-۳ پاویلیون هنر سیار شانل.. ۸۱

۵-۴ مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو. ۹۱

فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)

۶-۱ تهران.. ۱۰۲

پایانه‌های مسافربری : ۱۰۴

راه‌آهن: ۱۰۴

متروی تهران : ۱۰۵

۶-۲ تاریخچه. ۱۰۶

۶-۲-۱ تهران قدیم.. ۱۰۶

۶-۲-۳ دروازه‌ها و محلات تهران.. ۱۰۷

۶-۲-۳ تهران پس از انقلاب… ۱۱۰

۶-۳ جغرافیا ۱۱۱

۶-۳-۱ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران.. ۱۱۱

۶-۳-۲ کلیات تحول کالبدی تهران.. ۱۱۲

۶-۳-۳ بررسی وضعیت طبیعی تهران.. ۱۱۲

۶-۳-۴ زمین شناسی و مقاومت خاک…. ۱۱۳

۶-۳-۵ جهت قبله. ۱۱۴

۶-۳-۶ گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از ۱۰ کیلومتر ) ۱۱۴

۶-۴ اقلیم. ۱۱۹

۶-۴-۱ درجه حرارت… ۱۲۳

۶-۴-۲ جهت و سرعت باد. ۱۲۳

۶-۴-۳ بارندگی و رطوبت…. ۱۲۶

۶-۴-۴ تابش خورشید.. ۱۲۶

بخش دوم (طراحی)

فصل اول مبانی نظری

۱-۱ مقدمه. ۱۳۰

۱-۲ مبانی نظری.. ۱۳۰

۱-۲-۱ مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی… ۱۳۰

۱-۲-۲ محیط پیرامون.. ۱۳۰

۱-۲-۳ جنسیت و روابط در تراکم بالا.. ۱۳۱

۱-۲-۴ نحوه ی برخورد با تراکم.. ۱۳۳

۱-۲-۵ سروصدا ۱۳۳

۱-۲-۶ نور. ۱۳۴

۱-۲-۷ رنگ….. ۱۳۵

۱-۲-۸ طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی… ۱۳۶

۱-۲-۹ طبیعت…. ۱۳۷

فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)

۲-۱ مقدمه. ۱۳۹

۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی.. ۱۳۹

فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)

۳-۱ مقدمه. ۱۴۴

۳-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی.. ۱۴۴

۳-۲-۱ سالن طراحی… ۱۴۴

۳-۲-۲ سالن دوخت…. ۱۴۷

۳-۲-۳ عکاسی… ۱۴۸

۳-۲-۴ سالن انتظار یا لابی… ۱۴۹

۳-۲-۵ کافه تریا ۱۵۰

۳-۲-۶ سالن نمایش….. ۱۵۱

۳-۲-۷ بخش اداری… ۱۵۹

۳-۲-۸ انبار. ۱۶۲

۳-۲-۹ پارکینگ….. ۱۶۲

۳-۳ سازه و تاسیسات.. ۱۶۴

۳-۳-۱ مزایای سازه بتنی… ۱۶۴

۳-۳-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع.. ۱۶۵

۳-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه. ۱۶۶

۳-۳-۳-۱ دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۶

۳-۳-۳-۲ محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۷

بخش سوم ( طرح)

فصل اول (بستر پروژه)

۱-۱ محل و نقشه ی سایت… ۱۷۰

۱-۲ تحلیل سایت… ۱۷۲

فصل دوم (روند طراحی)

۲-۱ روند طراحی.. ۱۷۵

فصل سوم (نقشه ها)

۳-۱ نقشه ها ۱۸۴

منابع و ماخذ………………..۱۸۸

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.