مطالعات گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی

امتیاز بدهید

مطالعات گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی در 200 صفحه Word

رساله گالری آثار هنری

بايد به وضوح دانست که ساختمان گالری  ناشي از خواستگاههاي متعددي است که هر يک از آنها تاريخچه متفاوتي دارد- از قبيل: اطاق گنجينه ، نمايشگاه آثار هنري و عتيقه ها ، نمايشگاه مجموعه تاريخ طبيعي ، گالري عکس ، باغ باستانشناسي ، گالری  عظيم دولتي، گالری  علوم، گالری  اجتماعي و غيره.

همچنين بايد بدانيم که گالری  آثار هنریي معاصر به طور همزمان در دو جهت مخالف در حال حرکتند. از يک طرف ،‌مجموعه هاي فرهنگي بزرگي در حال توسعه اند که گالری  و فضاهاي نمايشگاهي ،‌نقش مهمي در ترکيب آنها ايفا مي کنند. (افزايش مشابهي در تعدادي گالری  آثار هنریي ملي که بسياري از آنها نياز به بازسازي دارند نيز صورت گرفته است). از طرف ديگر ،‌ گالری  آثار هنریي کوچک اختصاصي که به يک موضوع خاص مي پردازند به طور فزاينده ايي رواج بيشتري مي يابند. ممکن است اين گونه گالری  آثار هنری به هنرمندي خاص يا به يک مجموعه فردي (عمومي،‌ خصوصي)، باستانشناسي، صنعتي يا موضوعاتي از دنياي کار، يا به يکي از جنبه هاي طيف بسيار گسترده فرهنگ معاصر، سينما، طراحي صنعتي ، روانکاوي،‌ زنان هنرمند، کودکي و بسيار جنبه هاي ديگر اختصاص يابد.

بنابراين ما شاهد تکامل همزمان دو گرايش متضاد هستيم : گالری  آثار هنریي چند منظوره و گالری  آثار هنریي تخصصي . شکي نيست که گالری  آثار هنری از نقطه نظر برنامه ريزي طي چند دهه اخير پيچيده تر شده اند. در حاليکه از گالری  آثار هنریي قرن نوزدهم انتظار مي رفت که صرفاً فضاهايي براي نمايشگاههاي دائمي آثار هنري باشند،‌ گالری  آثار هنریي اواخر قرن بيستم بايد وظايف بسيار متنوعي را ايفاء نمايند. اين گالری  آثار هنری علاوه بر فضاهاي ويژه نمايش آثار هنري،‌ نيازمند فضائي قابل ملاحظه براي ذخيره سازي ، نگهداري و مرمت اشياء اند. با افزايش تعداد بازديد کنندگان از بناهاي فرهنگي – که به عنوان مراکز فعاليت ومصرف- در نظر گرفته مي شوند نياز به امکانات جنبي نظير: مغازه ، رستوران، سالنهاي سخنراني و فضاهايي براي نمايشگاههاي موقتي مطرح مي گردد. افزون بر اين ،‌ پيچدگي اداره چنين موسساتي بدين معناست که بخش اعظم ساختمان مي بايد به قسمت اداري اختصاص يابد.

فهرست مطالب :

تقديم به : 3

سپاسگزاري : 3

هيئت داوران. 4

فهرست مطالب.. 5

گفتار اول. 11

طرح مسئله. 11

مقدمه. 14

هنر معاصر. 16

جهاني شدن. 26

گفتار دوم : 28

اهداف راهبردي.. 28

– شناخت مسئله. 28

الف) شناخت رفتاروانگيزه ها 28

ب) شناخت نياز هاي وضرورتها 29

پ)شناخت منابع و امکانات.. 30

شناخت عوامل تاثير گذار:سه عامل زير مهمترين عناصر ثابت برنامه هستند : 30

مقياس کارکردگالری 33

الف )جنبه پزوهشي : 33

ب) جنبه پرورشي. 34

پ)جنبه آموزشي. 34

6-1-3-تعريف گروههاي جمعيتي : 34

حوزه دوم- شناخت.. 36

بخش اول- مطالعات پایه. 36

سیری در تاریخ هنر. 36

دسته بندی هنرها 36

تعریف هنر: 37

هنر چیست.. 37

مقدمه. 38

نتیجه گیری : 46

جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است : 49

فرهنگ و ارتباط : 51

معنی ارتباط : 51

روند ارتباطی از جنبه های زیر تشکیل شده است : 52

نتیجه گیری : 54

-زیبایی شناسی : 58

اينک وصف هنرها بطور خلاصه : 62

خلاصه سير وتحول در تاريخ ايران : 64

حوزه دوم- شناخت.. 64

فصل 3: مطالعات شناخت گالری 64

شناخت مفهوم گالری 64

تعريف گالری : 64

مفهوم گالری : 65

فعاليتهاي گالری : 66

طبقه بندي گالری  آثار هنری: 66

گالری  آثار هنریي: 66

گالری  آثار هنریي تاريخي : 67

حوزه سوم – شناخت.. 68

بخش سوم –مطالعات زمینه. 68

– مبانی نظری معماری گالری 68

ب)انعطاف.. 70

نکات مثبت: 77

تعاریف و کلیات.. 82

1- امنیت آثار. 85

روشها 85

کنترلهای محیطی و نگهداری آثار. 88

6-موادی که برای زمینه آثار نمایشی استفاده می شوند 89

ضوابط و استانداردها 90

معماری گالری : 90

گردش و مسیرهای حرکتی در داخل گالری : 91

نور طبیعی: 91

نور و روشنایی از بالا: 92

تجزیه و تحلیل فضاهای خرد معماری: 93

1- عملیاتی. 93

2- عمومی. 93

3- پشتیبانی. 94

الف- فضاهای پشتیبانی ( رفاعی – خدماتی) 94

ب: فضاهای پشتبانی ( خدماتی – تدارکاتی) 94

تدابیر طراحی در فضاهای خرد معماری: 94

آمفی تئاتر. 94

ضوابطی در رابطه با سالن های سینما 95

پرده های سینما 95

– راهروهای سالن نمایش.. 95

ورودی و خروجی. 96

2- گالری و گالری : 96

3- گالری  موقت.. 97

4- بخش اداری.. 97

کارگاه ها 98

نکته. 98

5- انبارها و ذخائر: 99

6- بوفه و کافی شاپ.. 99

معماری گالری  آثار هنری.. 99

معماری در گالری  : 99

حرکت در گالری : 100

تقسیم فضایی در گالری 101

عرضه بندی فضاهای گالری 101

هدایت شونده در حالت زیر بروز می یابد: 103

مسیر بازدید آزاد ( مدار گردش اختیاری): 103

همخوانی فضا سازی با نوع گالری 103

گالری  هنر. 104

سالنهای نمایش: 105

نور در مورد جعبه آینه ها 107

راحتی بازدید کننده در مقابل جعبه آینه ها 108

گالريها و مراکز هنرهاي معاصر: 108

گالری  آثار هنریي هنر معاصر: 116

شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن. 122

چگونگی شکل گیری شهر تهران. 122

جمعیت و پراکندگی آن: 124

سواد: 124

– آموزش: 124

مشخصات جغرافیائی استان تهران. 125

اقلیم و آب و هوای تهران. 126

– اقلیم 126

– دما 126

بارندگی. 127

رطوبت نسبی. 127

باد 127

تابش خورشید 128

وضعیت زمین شناختی تهران. 128

آلودگیهای شهر تهران. 129

وضعیت دسترسی در تهران. 129

ساختار خدماتی تهران. 131

دوره هاي آزاد آموزشي. 132

موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار. 134

شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان. 135

بررسی وضعیت اقلیمی در سایت.. 135

عوامل مصنوعی زمین. 135

دسترسی ها 136

بررسی طرح استقرار و جا نمایی. 136

تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی. 136

عوامل تاثیر گذار بر طراحی. 137

جهت ساختمانها 137

تعداد طبقات.. 137

اصول و روش طراحی. 139

طرح. 140

اهداف.. 140

ايده 141

جهت استقرار ساختمان در تهران: 146

خلاصه و نتیجه گیری بخش اقلیمی: 151

معماری فضاهای پر ( توده مصالح) یا فضاهای خالی: 151

سیرتحرک در فضای خالی: 152

فضاها و بخشهای گالری : 153

فضای نموده ها: 153

فضای نگهداری و مرمت: 153

فضای اداری و خدمات رفاهی و تفریحی: 153

ساختار و ضوابط گالری : 154

– دیوار و کفپوش تالارها: 161

مراکز جنبی گالری : 161

حوزه اول : پيشنهاد دو طرح تحقيق. 166

تاريخچه گالری  در جهان: 166

تاريخچه گالری  در ايران: 168

ـ گالری  هنر و صنايع: 169

ـ گالری  مردم شناسي تهران. 169

ـ گالری  آثار هنریي بقاع متبرکه: 169

راهکارهاي علمي آموزش در گالری  آثار هنری.. 177

جايگاه گالری  آثار هنری در فرهنگ توريسم 178

نحوه برقراري ارتباط با بازديدکنندگان. 179

پاسخگويي به نياز بازديدکننده با استفاده از شيوه هاي نوين ارتباطي. 180

حيات بخشيدن به تاريخ. 180

حوزه دوم ـ شناخت.. 183

بخش دوّم ـ مطالعات تطبيقي و نمونه های موردی.. 183

نمونه هاي مشابه. 184

اهداف تشکيل مجموعه: 185

شکل گيري سايت مجموعه: 186

قرارگيري ساختمان ها در مجموعه: 187

گالری  هنرهاي معاصر: 190

کامران ديبا ـ نادر اردلان. 190

منشأ سير و تحول در بنا: 200

فضاي داخلي گالری : 201

رستوران: 203

محوطه سازي: 204

گالری  تاريخي شيکاتسو ـ آسوکا 204

اوزاکا (ژاپن) 1994 ـ 1990. 204

تادائو آندو. 204

گالری  گوگنهايم بيلبائو. 206

بيلبائو (اسپانيا) 1997. 206

فرانک گهري.. 206

مطالعه نمونه های موردی گالری  آثار هنریی هنرهای معاصر. 211

گالری  آثار هنری روبتا 211

گالری  آثار هنری دلفی. 214

گالری  آثار هنری و تاريخ مونترال. 216

منابع

 

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات و خرید فایل مورد نظر :

 

قیمت 300000 ریال به حروف سیصد  هزار ریال

نوع فایل : WORD
حجم فایل : 6 مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب 40 پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره 09305741200 میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.