رساله پیش دبستانی – مطالعات مهدکودک

امتیاز بدهید

رساله پیش دبستانیمطالعات مهدکودک در قالب ۱۷۰ صفحه

اصولا نوع تعلیم وتربیت اساس سعادت انسان است و مدرسه مهمترین کانون این تعلیم و تربیت و محل کسب فضایل به شمار می آید. مدرسه علاوه براینکه کانون آموزش وپرورش است مکان شناسایی وریشه استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان می باشد. یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین ، چگونگی فضای مدرسه است. معلم، کتاب، دانش آموران، تدریس،مدیریت آموزشی وخانواده از جمله عواملی هستند که معمولا در فرایند یادگیری، موثر تلقی گشته و مورد بررسی و کندوکاو قرار می گیرند. در حالی که در تعلیم و تربیت جدید، فضای آموزشی و فیزیکی مدرسه، نه تنها یک محیط خشک و بی روح و فاقد تافیر در فرآیند یادگیری محسوب نمی گردد، بلکه به عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند.

اگر با توجه به دستاوردهای مفید «علم ارتباطات » ، آموزش و پرورش را نوعی اطلاع رسانی بدانیم، در این نگرش تعلیم و تزبیت دانش آموزان تنها تحت تافیر «کلام» معلم نیست بلکه عناصر متععد دیگر در انتقال پیام به آنان نقش دارند. به اعتقاد صاحب نظران این رشته، آموزش های غیر کلامی و رفتار غیر بیانی بیش از سایر عوامل در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند و ارتباطات حسی، مادون حسی، به همراه ارتباطات کتبی و شفاهی ، حامل پیام برای مخاطبین هستند.

تمامی اجزای تشکیل دهنده مدرسه باید پیام آورباشند. فضای فیزیکی ، کلاس ها، امکانات آموزشی کارکنان و شیوه آموزشی هر یک به نوبه خود دارای پیامی خاص می باشد .این پیام ها باید رسا ، گویا و زیبا به دانش آموزان منتقل گردد.

روانشناسان محیط ، معتقدند شرایط فیزیکی تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و افکار انسان دارد. تا آنجا که بررسی رفتارهای انسان بدون توجه به محیط و شرایط فیزیکی حاکم بر آن امکان پذیر نیست

به بیان دیگر در و دیوار مدرسه نیز همانند معلم و کتاب، برای دانش آموزان حامل پیام مستند و با کودکان و نوجوانان سخن می گویند. دیوارهای بلند و ضخیم ، راهرو های تنگ و طویل محصور بودن و زندانی گشتن را القا می کند و محیط پر گل و سرسبز- کلاس های تمیز و دارای رنگ مناسب و دلنشین آرامش و نشاط را القا می کنند و فضای مدرسه را برای کودکان  به فضایی که  دوستش داشته باشند تبدیل می کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ۱
فصل دوم: شناخت کودک ۳
۱-۲- مفهوم دوران کودکی ۴
۲-۲- عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۴
۳-۲- مراحل رشد در دوران کودکی ۴
۱-۳-۲- رشد جسمانی کودک ۵
۲-۳-۲- رشد روانی کودک ۵
۳-۳-۲- ساخت فکر کودک ۶
۴-۲- مراحل تحول روانی کودک ۶
۱-۴-۲- همگون سازی یا جذب و تحلیل ۷
۲-۴-۲- تطابق ۷
۵-۲- مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۷
۶-۲- شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا۶ سال ( پیش‏دبستانی ) ۱۰
۱-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱تا ۲ ساله ۱۰
۲-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله ۱۰
۳-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۱۱
۴-۶-۲- خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۱۱
۵-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله ۱۲
۶-۲- مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی ۱۲
۷-۲- شکل گیری شخصیت در کودکان ۱۳
۸-۲-  اجتماع کودکان ۱۳
۹-۲- مراحل رشد در هنر و موسیقی ۱۴
فصل سوم: آموزش کودکان ۱۶
۱-۳- تعلیم و تربیت ۱۷
۱-۱-۳- مفهوم تعلیم و تربیت ۱۷
۲-۱-۳- نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت ۱۸
۳-۱-۳-   تعلیم و تربیت در اسلام ۱۸
۴-۱-۳- تعلیم و تربیت جدید ۱۹
۵-۱-۳- آموزش و تربیت کودک ۱۹
۲-۳- نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۲۰
۱-۲-۳- هنر و نیاز های روانی کودک ۲۱
۳-۳- فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها ۲۲
۱-۳-۳- ادبیات کودکان ۲۲
۲-۳-۳-  نقاشی کودکان ۲۴
۴-۳- مراحل آموزشی که بطور متوالی در رشد کودکان به وجود می آیند. ۲۶
۱-۴-۳- مهدکودک ۲۶
۲-۴-۳- سال اول ۲۸
۳-۴-۳- سال دوم تحصیلی ۳۰
۴-۴-۳- کلاس سوم ۳۲
۵-۴-۳- کلاس چهارم و پنجم ۳۴
فصل چهارم: کودک و معماری ۳۷
۱-۴- معماری مخصوص کودکانه ۳۸
۱-۱-۴- معماری زمین ۳۸
۲-۱-۴- معماری تئاتری ۳۸
۳-۱-۴- معماری حلقوی برای بازی ۳۸
۴-۱-۴- حس (بیان)حالت تعلیق در معماری ۳۹
۵-۱-۴- تنوع در سمبل ها ۳۹
۶-۱-۴- فضاهای فعالیتی میان بر ۳۹
۲-۴- طراحی فضا برای کودک ۳۹
۱-۲-۴-فضاهای طبیعی ۴۰
۲-۲-۴-فضاهای باز ۴۰
۳-۲-۴- فضای راهها ۴۰
۴-۲-۴- فضاهایی برای ماجراجویی ۴۰
۵-۲-۴- فضاهای مخفی ۴۱
۶-۲-۴- ساختار های بازی ۴۱
۳-۴-خصوصیات فضاهای کودکانه ۴۱
۱-۳-۴- کودک و معماری ۴۱
۲-۳-۴- کودک و فضا ۴۲
۳-۳-۴-اشکال هندسی و کودک : ۴۲
۴-۴- بازی کودکان ۴۳
۱-۴-۴-  تعریف بازی ۴۳
۲-۴-۴-خصوصیات ویژه فضای بازی ۴۳
۳-۴-۴- فضای بازی در محوطه ۴۴
۵-۴- رنگ در فضای مجموعه کودک ۴۴
۱-۵-۴- تاثیر رنگ بر روحیه و رفتار کودک ۴۴
۶-۴- صدا و کودک ۴۵
۷-۴- محیط طبیعی و کودک ۴۶
۱-۷-۴- عناصر اصلی در فضاهای باز : ۴۶
۲-۷-۴- گیاهان ۴۶
۸-۴- اندازه های بدن کودکان ۴۸
۱-۸-۴- ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک ۵۰
۹-۴- کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ ۵۱
۱۰-۴- طراحی مدارس و کلاس های امروزی ۵۲
۱-۱۰-۴- به سوی مدرسه بدون دیوار ۵۲
۲-۱۰-۴- طراحی کلاس درس ۵۴
۳-۱۰-۴- چالش کلاس باز و بسته ۵۵
۴-۱۰-۴-  کلاس ایده آل ۵۶
۵-۱۰-۴-  فضاهای چند منظوره ۵۷
  ۱۱-۴- بررسی استانداردهای یک کلاس مطلوب ۵۸
۱-۱۱-۴- روشنایی ۵۸
۲-۱۱-۴- رنگ ۵۹
۳-۱۱-۴- چیدمان و آرایش کلاس ۶۰
۱۲-۴- مصادیق معماری فضاهای آموزشی برای کودکان ۶۱
۱-۱۲-۴- نمونه اول ۶۱
۲-۱۲-۴- مدرسه ابتدایی “ژانگد ۶۶
۳-۱۲-۴- مدرسه کودکان “اسپروس ۶۸
فصل پنجم- شناخت بستر طرح ۷۰
۱-۵- اقلیم و هواشناسی ۷۱

۱-۱-۵- شناخت موقعیت طرح

۷۱

۲-۱-۵- ویژگی های زمین شناسی اردبیل

۷۴
۳-۱-۵- پوشش گیاهی ۷۴
۴-۱-۵- منابع آبی و هیدرولوژی ۷۴
۵-۱-۵- جمعیت ۷۵
۶-۱-۵- ویژگی های اقلیمی شهراردبیل ۷۷
۷-۱-۵- عناصر اقلیمی ۷۸
۸-۱-۵- پهنه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۸۸
۲-۵- طراحی اقلیمی ۸۹
۱-۲-۵- اقلیم و ساختمان ۸۹
۲-۲-۵- جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۹۲
۳-۲-۵- اصول طراحی اقلیمی ۹۸
۴-۲-۵- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۹۹
۵-۲-۵-  تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم ۹۹
۳-۵-  تحلیل سایت ۱۰۰
فصل ششم: بررسی عناصر و ضوابط حاکم بر آن ها ۱۰۳
۱-۶- شناخت فضاها و ویژگی های هر یک ۱۰۴
۱-۱-۶- کلاسهای نظری ۱۰۴
۲-۱-۶- آزمایشگاه ۱۰۴
۳-۱-۶- آمفی تئاتر(سالن اجتماعات) ۱۰۵
۴-۱-۶- سمعی وبصری ۱۰۶
۵-۱-۶- کتابخانه ۱۰۶
۶-۱-۶- نمازخانه ۱۰۷
۷-۱-۶- فضاهای اداری وفضاهای عمومی مرتبط باآن ۱۰۷
۸-۱-۶- فضاهای باز محوطه ۱۰۹
۲-۶- بررسی جزئیات معماری و ساختمانی ۱۱۰
۱-۲-۶- راهرو ها ودیوارها ۱۱۰
۲-۲-۶- هال عمومی ۱۱۰
۳-۲-۶- حیاط مدرسه ۱۱۱
۴-۲-۶- درب ورودی ۱۱۱
۵-۲-۶- رنگ فضاها ۱۱۱
۳-۶- استاندارد حاکم بر فضاهای مدرسه ۱۱۲
۱-۳-۶- کلاس درس ۱۱۲
۲-۳-۶- راهرو ۱۱۳
۴-۳-۶- پله مدارس ابتدایی ۱۱۵
۵-۳-۶- سرویس و آبخوری ۱۱۷
۶-۳-۶- ایمنی کار پنجره در مدازس ابتدایی ۱۱۹
۷-۳-۶- ایمنی درهای مدارس ۱۱۹
۸-۳-۶- ایمنی کف ۱۲۱
۹-۳-۶- ایمنی در برابر آتش ۱۲۴
۱۰-۳-۶- ایمنی فضای باز(محوطه) ۱۲۷
۴-۶- برنامه فیزیکی فضاها ۱۲۹
۱-۴-۶- تقسیم بندی فضاها ۱۲۹
۲-۴-۶- جداول سرانه و مساحت فضاها ۱۲۹

فهرست تصاویر

عنوان صفحه
شکل۱-۲-اندازه های استاندارد بدن کودک ۳تا ۵ ساله و ۵ تا ۷ ساله ۱۲
شکل ۱-۳-گروه سنی پیش دبستانی ۲۸
شکل ۲-۳-مرحله آموزشی رشد ۲۸
شکل ۳-۳-مرحله آموزشی رشد ۳۰
شکل ۱-۴- نمونه الگوی مدرسه باز ۵۳
شکل ۲-۴- نمونه الگوی مدرسه باز ۵۳
شکل ۳-۴- نمونه الگوی کلاس درس ۵۴
شکل ۴-۴- نمونه الگوی کلاس درس ۵۴
شکل ۵-۴- نمونه الگوی کلاس درس ۵۵
شکل ۶-۴ نمونه طرح بندی های ال-شکل ۵۶
شکل ۷-۴- کلاس طراحی شده توسط هانس شارون ۵۷
شکل ۸-۴- فضاهای یادگیری انعطاف پذیر ۵۷
شکل ۹-۴- الگوی خانه به عنوان سمبلی از ارتباط خانه و مدرسه ۵۷
شکل ۱۰-۴- نمونه یک کلاس درس با فضاهای مورد نیاز ۵۷
شکل ۱۱-۴- فضای بازی کودکان ۵۸
شکل ۱۲-۴- مدرسه مانسوری ۵۸
شکل ۱۳-۴- نور طبیعی ۵۸
شکل ۱۴-۴- نور طبیعی ۵۸
کل ۱۵-۴- پلان کلی مدرسه نمونه ۱ ۶۱
شکل ۱۶-۴- پلان مدرسه نمونه ۱ ۶۳
شکل ۱۷-۴- بخشی از پلان مدرسه نمونه ۱ ۶۵
شکل ۱۸-۴- پلان موقعیت مدرسه نمونه ۲(مدرسه ژانگد) ۶۶
شکل ۱۹-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه ژانگد ۶۷
شکل ۲۰-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه اسپروس ۶۸
شکل ۲۱-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه اسپروس ۶۹
شکل ۱-۵) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور ۷۲
شکل ۲-۵):  نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن ۸۸
شکل۳-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی ۸۹
شکل۴-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی ۸۹
شکل۵-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی ۹۰
شکل۶-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی ۹۰
شکل۷-۵) نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم ۹۱
شکل ۸-۵) جدول بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی ۹۴
شکل ۹-۵) جدول بیوکلیماتیک ساختمانی اصلاح شده ۹۶
شکل ۱۰-۵): جهت استقرار ساختمان ۹۸
شکل ۱۱-۵)نقشه کلی شهرک کوثر(محدوده طرح) ۱۰۰
شکل ۱۲-۵)دید از سایت ۱۰۱
شکل ۱۳-۵)دسترسی های اطراف سایت ۱۰۱
شکل ۱۴-۵)خیابان اصلی ۱۰۱
شکل ۵۴-۵)دید به شورابیل ۱۰۱
شکل ۱۶-۵) تحلیل سایت ۱۰۲
شکل ۱-۶) تامین روشنایی راهرو و وسیله نور طبیعی و مصنوعی ۱۱۳
شکل ۲-۶) راهرو ارتباطی و فضای تفریح سرپوشیده ۱۱۴
شکل ۳-۶) نمونه ای از بازشوهای درهای کلاس ها در راهرو ۱۱۵
شکل۴-۶) پلکان محوطه ۱۱۶
شکل ۵-۶) پله نا متناسب ۱۱۶
شکل ۶-۶) پله متناسب ۱۱۶
شکل ۷-۶) نوع نادرست پله ۱۱۷
شکل۸-۶) لبه پلکان با شیارهای نامناسب ۱۱۷
شکل۹-۶) پله در انتهای کریدور ۱۱۹
شکل ۱۰-۶) نصب علامت در شیشه ۱۲۰
شکل ۱۱-۶) فاصله دستگیره تا لبه در ۱۲۱
شکل۱۲-۶) کف آسفالت ۱۲۲
شکل۱۳-۶) کف چمن ۱۲۲
شکل۱۴-۶) جان پناه ۱۲۳
شکل۱۵-۶) دسترسی خروج ۱۲۵
شکل۱۶-۶) بن بست در راه های دسترسی خروج ۱۲۵

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول۱-۲ : نحوه ظهور توانایی خط خطی  نوشتن و نقاشی کرد ۱۵
جدول ۱-۴) کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی ۴۸
جدول (۲-۴) قد کودکان ۰_۶ ساله به سانتیمتر ۴۹
جدول (۳-۴) ضریب ابعاد بدن کودک پیش دبستانی در وضعیت ایستاده و نشسته،نسبت به قد ایستاده او ۴۹
جدول (۴-۴) ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک ۵۰
جدول۱-۵ ): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان ۷۳
جدول ۲-۵): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال ۱۳۷۵ ۷۵
جدول ۳-۵ ):جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال ۱۳۷۵ ۷۶
جدول ۴-۵): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (۱۳۷۵) ۷۶
جدول شماره ۵-۵ ) : رژیم دمائی ایستگاه هواشناسی  اردبیل ۸۱
جدول۶-۵) مجموع میانگین بارندگی ایستگاه اردبیل ۸۲
جدول۷-۵) توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل ۸۳
جدول ۸-۵ ): در صد توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل ۸۳
جدول ۹-۵ ) : پارامتر رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل ۸۵
جدول۱۰-۵) : آمار مربوط به گلباد ایستگاه اردبیل ۸۷
جدول۱۱-۵) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل ۸۷
جدول (۱۲-۵): پارمترهای میانگین متوسط دما و رطوبت شهر اردبیل ۹۳
جدول۱-۶) نمونه ای ازفضاهای  مختلف با ابعاد آن ۱۳۱
جدول ۲-۶) برنامه فیزیکی فضاهای آموزشی ۱۳۳
جدول ۳-۶)  برنامه فیزیکی فضاهای اداری ۱۳۴
جدول ۴-۶) برنامه فیزیکی فضاهای فرهنگی ۱۳۵
جدول ۵-۶) برنامه فیزیکی فضاهای خدماتی ۱۳۵
جدول ۶-۶) برنامه فیزیکی فضاهای ارتباطی ۱۳۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار ۱-۴) دیاگرام کلی ۶۲
نمودار ۲-۴) دیاگرام ارتباط فضاها ۶۴
نمودار ۱-۵): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۷۸
نمودار ۲-۵): میانگین حداکثر دمای ۷۹
نمودار۳-۵ ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۷۹
نمودار۴-۵): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۸۰
نمودار ۵-۵): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۸۱
نمودار۶-۵): پنج گانه دمائی  ایستگاه سینوپتیک ۸۲
نمودار۷-۵) :مجموع بارندگی ماهانه  ایستگاه ۸۲
نمودار۸-۵): درصد توزیع  فصلی  بارندگی ۸۳
نمودار۹-۵): حداکثر  بارندگی ۲۴ ساعته ۸۴
نمودار۱۰-۵) : میانگین های رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۸۵
نمودار۱۱-۵) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل

 

۸۶

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۳۵۰۰۰۰ ریال به حروف سیصد و پنجاه هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۴۴ مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب ۴۰ پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.