رساله موزه مردم شناسی

امتیاز بدهید

رساله موزه مردم شناسی در قالب فایل word در ۱۴۷ صفحه

تاریخ یک حقیقت متعالی و مقدس است که رسالتی انسانی و مافوق مادی دارد.

با تاریخ است که می توان فاصله دنیای پندار تا پدیدار را طی کنیم و تاریخ‌نگار در این کشف و شهود، مخاطب خود را سهیم می‌کند و واقعیت پدیده‌ها را به او باز می‌شناساند. با نگاهی گذرا به تاریخ انسان در می‌یابیم که پروسه خلق و ایجاد از رفع احتیاجات مادی به سمت انتزاعی پیش رفته و هر جا که به بالندگی و جاودانگی انسان می‌رسیم، نشانه‌هایی از توجه ویژه به ذات وجودی تاریخ را مشاهده می‌کنیم. از این رو اولین فصل از بخش مطالعات پروژه را با شناخت مفاهیم اساسی موزه آغاز می‌کنیم.

در ادامه پروژه در فصل مطالعات نظری، به تبیین مفاهیم فضا و مکان در معماری پرداخته و ضمن شناخت ویژگیها و عوامل مؤثر در خلق و شکل‌گیری آنها، به تحلیلی از پروسه فضا- مکان در معماری پرداخه و به نقش انسان در تعامل با محیط پیرامون خود و نتیجه حضور و تجربه او در فضا (معنی و هویت بخشیدن به فضا و ایجاد مکان) پی برده و با تأکید بر تفکر پدیدارشناسانه در معماری، به مرحله جدیدی که حاصل حضور و رفتار انسان در مکانها و بازشناسی مکان توسط انسان است، رسیده و به طرح‌واره‌های ذهنی انسان از مکان (توقع مکانی) نزدیک می‌شویم و با پاسخگویی به توقع مکانی انسان، به هویت‌دهی، ایجاد همانی و حس تفاهم با مکان نزدیک شده و نتیجتاً به سکونت در مکان می‌رسیم.

پس از مبحث مطالعات نظری، با ارائه تعریف و ویژگی فضاهای موزه به بررسی نمونه‌های مشابه پروژه (داخلی و خارجی) پرداخته تا نتیجه فصل مطالعات تطبیقی که آشنایی بیشتر با شیوه برخورد با موضوع پروژه است، حاصل شده و بصورت ملموس آنرا درک می‌کنیم.

از آنجا که یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده فضاهای موزه، نوع و کیفیت فعالیت‌های موزه است، لذا در فصل مطالعات برنامه‌ریزی به ذکر فعالیتهای پیشنهادی پروژه و ارائه ضوابط و استانداردهای فضاهای موجود می‌پردازیم تا به قالب کلی پروژه دست یابیم.

از دیگر عوامل مؤثر در فضاهای تاریخی و موزه‌ها، ویژگیها و خصوصیات مکانی است که طرح در بستر آن شکل می‌گیرد. لذا در فصل مطالعات پایه (شناخت وضع موجود) به خلاصه‌ای از ویژگیهای تاریخی، اقلیمی، کالبدی و دموکراتیک شهر مشهد اشاره کرده و سپس با تحلیلی از حوزه‌بندی اراضی شهر و عوامل مؤثر در مکان‌یابی پروژه، به منطقه موردنظر جهت استقرار پروژه، نزدیک می‌شویم، پس از این مرحله بخش مطالعات پروژه خاتمه یافته و به بخش فرآیند طراحی پروژه می‌رسیم.

از آنجا که اولین گام در فرآیند طراحی پروژه مشخص نمودن اهداف کالی و عملیاتی طرح است، لذا در این فصل باتوجه به نتایج بدست آمده از بخش مطالعات پروژه به تبیین برنامه کلی پروژه و اهداف طرح می‌پردازیم.

سپس در فصل برنامه‌ریزی فیزیکی طرح، باتوجه به نتایج بدست آمده از مطالعات پایه (تعداد و ترکیب سنی جمعیت استفاده‌کننده از پروژه و نیز نوع و کیفیت نیازهای آنها از یک مکان تاریخی و نیز اهداف کلی و عملیاتی مشخص شده برای پروژه، به ارائه ریز فضاها، تعداد و مقدار موردنیاز آنها می‌پردازیم و در فصل بعد به بررسی روابط عملکردی فضاهای موجود و سازماندهی فضایی طرح می‌رسیم. در این فصل با ارائه دیاگرامهایی از روابط فضایی بخشهای مختلف پروژه و باتوجه به نوع و سهولت دسترسی به فضاها، رعایت همجواری فضاهای هم جنس و … به ارائه دیاگرام نهایی طرح می‌پردازیم. در فصل بعد با توجه به فاکتورهای نظام دسترسی (درون سایت)، دید و منظر، شکل و هندسه سایت، پتانسیلهای موجود در سایت و … به تحلیل و آنالیز سایت می‌پردازیم و در فصل آخر بخش فرآیند طراحی با مبانی نظری طرح و ایده‌های طراحی که از مجموع مطالعات نظری پروژه و اهداف تعیین شده طرح نشأت گرفته، آشنا می‌شویم و به بخش نهایی پروژه (طراحی) گام می‌گذاریم.

در اولین فصل این بخش، با نتایج بدست آمده از سازماندهی فضایی طرح، تحلیل سایت و مبانی نظری و ایده طرح به جانمایی عناصر اصلی پروژه پرداخته و با لکه‌گذاری به جا نمایی فضاها و توده‌ها می‌رسیم و در نهایت با اسکیس‌های مختلف، فضاها را آنگونه معرفی می‌کنیم و به آنها هویت می‌بخشیم که روح یک مکان تاریخی را متجلی کرده و با طراحی کالبدی در خور چنین فضایی، ترکیبی را تشکیل می‌دهیم که شاید مقبول افتد.

سازماندهی تحقیق:

این تحقیق شامل سه بخش: ۱) مطالعات، ۲) فرآیند طراحی، ۳) طراحی می‌باشد  هر بخش به فصلهای مختلفی تقسیم می‌شود.

بخش مطالعات شامل فصلهای ذیل می باشد:

۱- شناخت، ۲- مطالعات نظری، ۳- مطالعات برنامه‌ریزی، ۴- مطالعات پایه (وضع موجود)

بخش فرآیند طراحی شامل فصلهای ذیل می‌باشد

روابط عملکردی؛ سازماندهی فضای طرح ، ۴- تحلیل و آنالیز سایت ، ۵- مبانی نظری طرح؛ ایده طراحی.

بخش طراحی شامل این فصلها می‌باشد:

۱- جانمایی عناصر پروژه (لکه‌گذاری) ، ۲- ارائه طرح مقدماتی، ۳- طرح نهایی.

فهرست مندرجات

روش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق۱

سازماندهی تحقیق۱

ضرورت طرح۲

۱-ضرورت های کمی۲

۲-ضرورت های کیفی۲

مقدمه۳

الف ) شناخت

بخش اول: مطالعات پایه

فصل اول: تعریف و تاریخچه پیدایش موزه۷

– تعریف موزه۷

– تاریخچه موزه در جهان۸

– نهادینه شدن موزه‌ها۹

فصل دوم: تاریخچه موزه در ایران۱۱

– نهادینه شدن موزه در ایران۱۱

۱- موزه همایونی۱۱

۲- موزه ملی۱۱

۳- موزه دانشکده افسری۱۱

۴- موزه هنر و صنایع۱۱

۵- موزه مردم‌شناسی تهران۱۲

فصل سوم: طبقه‌بندی موزه‌ها۱۳

الف- موزه تاریخی۱۳

– موزه‌های باستان‌شناسی ۱۴

– موزه‌های اماکن باستانی ۱۴

– موزه‌های انسان‌شناسی۱۴

ب- موزه‌های هنری ۱۴

ج- موزه‌های علمی ۱۵

– موزه‌های علوم طبیعی ۱۶

– موزه‌های علوم و فنون ۱۶

فصل چهارم: ساختار و عملکرد موزه ۱۷

– عملکرد موزه ۱۸

الف- نقش و عملکرد اجتماعی موزه ۱۸

– خدمات اجتماعی موزه ۱۸

– شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی ۱۹

– شناخت مخاطبان موزه ۱۹

ب- ساختار علمی موزه ۲۰

– برنامه‌ریزی مجموعه ۲۰

۱- اهداف موزه ۲۰

۲- نیاز فرهنگی جامعه ۲۰

نتیجه گیری۲۱

بخش دوم : مطالعات تطبیقی

فصل اول: بررسی چند نمونه مشابه در ایران

۱- موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار تهران

۲- موزه آبگینه تهران

۳- موزه ابیض تهران

۴- موزه خط میرعماد.

۵- موزه بانک ملی

۶- کتابخانه و موزه ملی ملک تهران

نتیجه گیری

فصل دوم:بررسی چند نمونه در خارج از ایران

۱- موزه جهان نما

۲- گسترش موزه لوور

– رعایت ارتفاع کم حجم خارجی هرم

– انتخاب شیشه در مقابل سنگ

۳- موزه گوگنهایم بیلبائو

۴- موزه گوگنهایم

طرح و معماری

تغییرات و بازسازی

نتیجه گیری

بخش سوم: مطالعات زمینه

معیار های مکان یابی موزه

مکان یابی موزه در داخل شهر

مکان یابی موزه در حومه شهر

مکان یابی موزه وابسته به زمین خاص

بررسی عوامل موثر در مکانیابی پروژه

بررسی عوامل تاریخی

بررسی عوامل کالبدی

بررسی عوامل کارکردی

مکان یابی

سایت

نکات مثبت

مطالعات اقلیمی

مطالعات کالبدی شهر مشهد

حوزه بندی اراضی شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مکانیابی

پدیده اجتماعی شهر

هدف از مسافرت زائران و مسافران

مطالعات فرهنگی

مساحت سرانه کاربریهای فرهنگی موجود در مقیاس شهر

بررسی طرحهای مؤثر در تغییر سرانه کاربری فرهنگی در مشهد

چکیده مطالب

عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری موزه در شهر

عوامل تأثیرگذار در مکانیابی موزه در خارج شهر

محورهای عمده شهر مشهد

محورهای عمده

عناصر شاخص

زمین شناسی و خاک

 1. زمین شناسی
 2. خاکها
 3. مشکلات خاکها

جایگاه جغرافیایی،نا همواریها،آب و هوا ،پوشش گیاهی و زندگی جانوری

 1. جایگاه جغرافیایی ، حدود ، پهنه
 2. ناهمواریها
 3. دره ها ، دشت ها ، بیابانها
 4. آب و هوا
 5. آبها
 6. پوشش گیاهی
 7. محیط زیست
 8. نتیجه گیری

بخش چهارم : مطالعات تکمیلی

فصل اول: فضای فیزیکی موزه

الف- محل و ساختمان موزه

ب- تالارهای نمایشی

– ویترین

– تالار ورودی

– دیوار و کفپوش تالار

– پنجره‌ها و درب‌ها

– نور در تالارهای نمایشی

a- نور (روشنایی در بالا)

b- نور  (روشنایی) جانبی

۲- نور الکتریکی

– استفاده از تقسیم فضا

– نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای موزه

a- ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد

b- ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین

c- نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه

ج- مراکز جانبی موزه

– تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی

– کتابخانه و مرکز اسناد

– انبار و مخزن

– کارگاه

آزمایشگاه

چایخانه و کافه تریا

د- بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تأسیساتی

– بخش اداری

– تجهیزات فنی و تأسیسات موزه

۱- سیستم برق.

۲- سیستم تهویه

۳- مقابله با سرقت

۴- مقابله با آتش‌سوزی

۵- آسانسور و بالابر

و- محوطه بیرونی

فصل دوم: موزه‌های مستقر در بناهای قدیمی

فصل سوم: تعریف حریم‌ بنای قدیم

– حریم فنی بنای قدیمی

– حریم منظری ابنیه

– حریم کیفی ابنیه

– احیاء بعنوان مهمترین اصل در نگهداری ابنیه

– نیازهای قابل پیش‌بینی ابنیه

الف- رفع نیازهای روزمره خدماتی

ب- رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی

– ابنیه قدیمی سازگارتر با عملکردهای روز

– جاهای میان فزا

– پیش زمینه‌ها

– راهکار

فصل چهارم:ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی (برگرفته شده از طرح جامع)

الف)موارد استفاده از زمین

ب)ضوابط مربوط به تفکیک زمین

ج)ضوابط مربوط به احداث زمین

-استاندارهایی درباره  نمایشگاه

۱٫خصوصیات سالن نمایشگاه

-نور نمایشگاه

۲٫معماری داخلی نمایشگاه

-کف پوشها

نتیجه گیری

بخش پنجم: تجزیه و تحلیل

فصل اول : برنامه فیزیکی

فصل دوم : مبانی نظری

فصل سوم : آنالیز سایت

فصل سوم : قابلیت سنجی اراضی(طرح ساختاری

۱-قابلیت های کالبدی

۲-قابلیت های عملکردی

۳-قابلیت های دسترسی

فصل چهارم :  طرح

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال به حروف صد و پنجاه هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۴٫۸۰ مگابایت
توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به آدرس ایمیلتان ارسال میشود. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)

 

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.