رساله موزه رقص

امتیاز بدهید

رساله موزه رقص در قالب فایل Word در ۱۴۳ صفحه

مطالعات موزه رقص ایرانی

آدمیان از نهاد خود و بر پایه سرشت طبیعی خویشتن، هنگام احساس شادی و خوشحالی فراوان، در اندمهای خود حرکت و جنبشی حس می کنند و بی اختیار به جست و خیز می پردازند و فریادها و قهقه‌ها شادمانه از ته دل بر می کشند. نه ما، نه نیاکان ما و نه آن آدمیان نخستین که دربن غارها می زیستند، ‌هیچگاه از این یادگار ( عکس العمل) طبیعی و سرشتی، بی بهره نبوده‌ایم ، و آدمیان در هر جا و در هر سان، بهنگام احساس خوشی و لذت فراوان به جنبش و چرخش و جست و خیز برخاسته‌اند. گروهی از دانشمندان رشته مردم شناسی و دانشهای اجتماعی، همین جنبشها و جست وخیز های سرشتی و انفرادی را تبدیل به پایکوبی و دست افشانیهای موزون دسته جمعی و فریادهای ناشی از نشاط و سرور را تبدیل بآواز و سرود کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه     ۱

فصل اول: آشنایی با رقص

۱ـ۱ـ مفهوم رقص          ۳

۱ـ۲ـ رقص و تمدن        ۳

۱ـ۳ـ رقص و فرهنگ      ۲۴

۱ـ۴ـ تاریخچه  رقص در ایران      ۲۴

۱ـ۵ـ رقص و احساس آرامش      ۳۱

۱ـ۶ـ تاریخچه معماری و رقص     ۳۱

۱ـ۷ـ رقص و فنای         ۳۱

فصل سوم: آشنایی با موزه

۳ـ۱ـ تعریف موزه          ۶۰

۳ـ۲ـ تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان   ۶۲

۳ـ۳ـ آموزش در موزه ها  ۶۴

۳ـ۴ـ انواع موزه ها         ۶۷

۳ـ۵ـ سازمان و تشکیلات اداری موزه ها    ۷۳

۳ـ۶ـ معماری موزه ها     ۷۵

فصل چهارم: نمونه های موردی در ایران وجهان

۴ـ۱ـ معرفی نمونه های موردی در داخل کشور     ۷۹

۴ـ۲ـ معرفی نمونه های موردی در سایر کشورها    ۸۲

فصل پنجم: مطالعات جغرافیایی و تاریخی شیراز

۵ـ۱ـ ویژگی های جغرافیایی طبیعی و جمعیتی شهر شیراز ۹۱

۵ـ۳ـ تاریخچه شیراز       ۹۴

۵ـ۴ـ جمع بندی ۹۸

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی و استانداردها

۶ـ۱ـ فضاهای نمایشی     ۱۰۱

۶ـ۲ـ فضاهای آموزشی و پژوهشی ۱۰۳

۶ـ۳ـ بخش اداری          ۱۰۵

۶ـ۴ـ فضاهای خدماتی و فنی      ۱۰۵

۶ـ۵ـ فضای سبز موزه     ۱۱۱

۶ـ۶ـ دیاگرام کلی فضاهای تشکیل دهنده موزه      ۱۱۲

۶ـ۷ـ کلیاتی در زمینه طراحی موزه ها      ۱۱۳

۶ـ۸ـ معرفی بخش های موردنظر طرح      ۱۱۷

۶ـ۹ـ استاندارهای فضایی ۱۲۲

۶_۱۰_ جدول فیزیکی کالبدی طرح

فصل هفتم: ایده های طراحی

۷ـ۱ـ ایده های طراحی    ۱۲۹

۷_۲_ معماری

۷_۳_ سازه

۷_۴_تاسیسات

منابع و مآخذ    ۱۳۶

گرداوری محصول، آماده کردن و بدست آوردن فراورده‌های گوناگون، همواره برای مردم ، چه شهر نشین و چه بیانگرد وحشی، از روزگاران بسیار باستان،‌دارای ارج فراوانی بوده و هست، و آدیمان نخستین و دوره‌های پیش از تاریخ ، بر بنیاد نیازها و چگونگی سرزمین‌هایی که در آنها بسر می برده‌اند، چه شکار کنندگان ، چه کشاورزان ، در آن هنگام که شکاری کلان و فربه به چگ بر می داشند،‌آن چنان ، شادی و خوشی به تک تک افراد قبیله و خاندانها روی می اورد که همگی، خواه نخواه،‌بجست و خیز برخاسته، دست بدست یکدیگر داده، بگرد آنچه بدست آورده بودند ، به پایکوبی و دست افشانی می پرداختند، و در همین جست وخیزها و پایکوبی‌ها همگانی بود که از یک نواختی جنبش‌ها و جستن آنها «‌ضرب» و « وزن» ( ریتم) پدیدار گردیده،‌دوباره برای یکی ساختن جنبش‌ها و پایکوبی ها بکار گفته شد.

ضرب و وزن را نخست با چپه زدن ( کف زدن) نواختن دستها به تن ورنها و کوبیدن دو چوب بیکدیگر و سراناجم با زدن کنده‌های توخالی و طبل و دهل، نگاهداشته،‌توالی و توازن دست افشانیها و پایکوبی‌ها را حفظ می کردند.

با پدیداری « ریتم» رقص و پایکوبی، شامل جنبش‌های موزونی شد که در آن اندامهای گوناگون تن آدمی، ‌هم آهنگ با یکدیگر، ‌بحرکت درآمده ، خواستها و هیجانهای ویژه‌ای را بازگویی و حالهای روحی معینی را بیان می کردند، از این رو رقص و پایکوبی در میان مردمان باستانی و نوین، معنی و مفهوم و صورتهای گوناگونی از : ورزشی و جنگی، جذبه‌ییو مذهبی، تقلیدی و نمایشی ، تفریحی و شهوانی، بخود گرفته و کم و بیش درمیان همه مردمان جهان این دوره های دگرگونی و تکامل را پشت سر نهاده است.

درمیان روزگاران باستان ، دامنه حرکتهایی که در رقص بکار گرفته می شد، بسیار فراخ بود،‌آنچنانکه ،‌همه بخشها و اندامهای تن آدمی،‌از سر و گردن و سینه پشت و سرین و پاها و بازوان و دستها و انگشتان و عضله‌های چهره و چشم و ابرو و مو، همه ببازی گرفته می شد و با در آمدن هر یک از آنان بنوبت درمیدان رقص، منظور و معنیهای ویژه‌یی نمایانیده می شد.

رقصیدن و پدیدار ساختن جنبشهای یک نواخت و موزون و سنجیده در نخستین توده‌های مردم وحشی و نیمه تمدن، محرک کارها و حرکتهای دسته جمعی و در نتیجه زاینده هم آهنگی و یگانگی یکه‌های (افارد) قبیله‌ها و خاندانها بود و چون همین یگانگی در کارهای مادی، یگانگی‌های معنوی را بر انگیخت، از اینرو خواستار فراوان داشت و بخش بزرگی از کار و کوششهای آنان را فرا می گرفت ، چنانکه بسیرای از کارها از : نیایشخدایانو پرستش چیزهای مقدس و جشنها وعروسیها و عزاها و طلب و بیم و امیدها با رقص توام بودو بگفته یک دانشمند مردم شناس: « آنچه که امروزه بنظر مابازی و تفریح بشمار می رود، برای انسان ابتدایی یک امر جدی بوده، آنها هنگامی که برقص بر می خاستند،‌تنها قصدشان خوشگذرانی نبوده ، بلکه می خواستند،‌به طبیعت و خدایان چیزهای مفید بیاموزند یا تلقین کنند و بوسیله رقص طبیعت را بخواب مغناطیسی درآروده و بزمین دستور دهند تا حاصل خوبی ببار آورد».

کوتاه سخن آنکه،‌چون رقص براستی معنای گسترده تفریح و پدیدآورنده سرور و شادی و لذت است، پس هر جا آدمیی بوده، لذت و شادی بوده، رقص نیز بوده استو ما درریشه‌ها و بنیادهای تمدن و فرهنگ‌هر مردمی در جهان خحتی در وحشی ترین و ابتدایی ترین آنها رقص را بگوناگونی و فراوانی می بینیم و جا دارد بگوییم که هیچ هنری نیست که بهتر و بیشتر از رقص و رقصیدن، ویژگیهای مردم جهان را نشان دهد.

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۱۸۰۰۰۰ ریال به حروف صد و هشتاد  هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۱۰ مگابایت

 

 

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
leo ante. tristique leo. sed Phasellus Lorem odio Sed