دانلود مطالعات پایان نامه تفرّجگاه جسم و روح

خلاصه آیتم

رساله تفرّجگاه جسم و روح معماری به عنوان وجهی از یک جریان فکری که درپی حقیقت و یا بازنمایی واقعیّت می باشد، تنها درحوزه ی تفکّر باقی نمی ماند، بلکه ناگزیر خود را وارد حوزه ی عمل نیز می نماید. از این رو در دو ساحت علم و عمل و به موازات هم حرکت می […]