پروژه مرمت و احیاء مدرسه عباسقلی خان مشهد

خلاصه آیتم

 مدرسه عباسقلی خان مشهد بناهای  تاریخی که نماینده ی فرهنگ ،‌ هنر و فن معماری زمان ساختشان هستند ، بی شک در ارتباطی تنگاتنگ با بافت شهری پیرامون خود در زمان ساخت ، بوده و معنی کامل خود را با آن می یافته اند . بی شک جدا کردن تک بناها و یادمان های تاریخی […]