مطالعات پایان نامه مجموعه خدماتی بانوان - مجموعه زنان میانسال

خلاصه آیتم

  جامعه، زنان را به دلیل داشتن روحیه ای پر ظرافت و آسیب پذیربه محیط گرم و امن خانه هدایت می کند که در بسیاری از موارد می تواند به حفظ  آرامش زن ، در نتیجه خانواده و در نهایت جامعه کمک کند.  شاید در چند دهه قبل به دلیل ساده بودن زندگی ها، پررنگ […]