پروژه روستا - روستای پیوه ژن مشهد

خلاصه آیتم

پروژه روستا – روستای پیوه ژن مشهد ( طرح هادی روستای پیوه ژن + نقشه ها ) ۶۶ و ۸۵ صفحه گزارش گروه بررسی و تحقیق درباره روستای پیوه ژن به مرکزیت امام تقی شهرستان مشهد پروژه روستا – روستای پیوه ژن مشهد ( طرح هادی روستای پیوه ژن + نقشه ها ), موقعیت وحدود […]