خلاصه آیتم

پاورپوینت ضوابط طراحی رادیولوژی بخش رادیولوژی همگام با آزمایشگاه در تشخیص امراض با آزمایشگاه همیاری نموده و درمان با اشعه را انجام میدهد.بخش رادیولوژی به مکان و فضای وسیع و تجهیزاتی که به طور دایم در آنجا ثابت خواهند بود احتیاج دارند. بنابر این در طراحی رادیولوژی باید امکان توسعه بخش را بدون اینکه احتیاج […]