رساله مرکز بازپروری معتادین

300,000 ریال – دانلود
  • تاریخ نشر ۳۱ تیر ۹۵

توضیحات

رساله مرکز بازپروری معتادین در قالب فایل Word در ۲۶۰ صفحه

ایرانی بودن مستلزم شیوه خاصی از بودن است، مستلزم طرز خاصی از دیدن جهان است طریق معینی از حضور در زندگی، در طبیعت و در برابر…، همچنین به معنای در اختیار داشتن ابزارهای معینی از معرفت و شیوه خاصی از تعبیر جهان و بطور خلاصه فرهنگی خاص. در تحلیل همه عناصری که شیوه ایرانی بودن را تعیین می کنند در   می یابیم که ایرانی بودن دارای نشانه های متافیزیکی مشخص است، جهانی سراپا تنیده و تافته از نمادها و تصاویر، رفتارهای قالبی، معمولا بر پایه احساسات، عواطف و سلسله مراتب اولویتها یمان، است که مطابق نظمی خاص بر یکدیگر عمل می کنند و نوعی نقش هستی را رقم می زنند، اما در آن  هر کارکردی، هر وجودی، جای خاص خود را دارد.