مطالعات گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی

مطالعات گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی در ۲۰۰ صفحه Word

رساله گالری آثار هنری

باید به وضوح دانست که ساختمان گالری  ناشی از خواستگاههای متعددی است که هر یک از آنها تاریخچه متفاوتی دارد- از قبیل: اطاق گنجینه ، نمایشگاه آثار هنری و عتیقه ها ، نمایشگاه مجموعه تاریخ طبیعی ، گالری عکس ، باغ باستانشناسی ، گالری  عظیم دولتی، گالری  علوم، گالری  اجتماعی و غیره.

همچنین باید بدانیم که گالری  آثار هنریی معاصر به طور همزمان در دو جهت مخالف در حال حرکتند. از یک طرف ،‌مجموعه های فرهنگی بزرگی در حال توسعه اند که گالری  و فضاهای نمایشگاهی ،‌نقش مهمی در ترکیب آنها ایفا می کنند. (افزایش مشابهی در تعدادی گالری  آثار هنریی ملی که بسیاری از آنها نیاز به بازسازی دارند نیز صورت گرفته است). از طرف دیگر ،‌ گالری  آثار هنریی کوچک اختصاصی که به یک موضوع خاص می پردازند به طور فزاینده ایی رواج بیشتری می یابند. ممکن است این گونه گالری  آثار هنری به هنرمندی خاص یا به یک مجموعه فردی (عمومی،‌ خصوصی)، باستانشناسی، صنعتی یا موضوعاتی از دنیای کار، یا به یکی از جنبه های طیف بسیار گسترده فرهنگ معاصر، سینما، طراحی صنعتی ، روانکاوی،‌ زنان هنرمند، کودکی و بسیار جنبه های دیگر اختصاص یابد.

بنابراین ما شاهد تکامل همزمان دو گرایش متضاد هستیم : گالری  آثار هنریی چند منظوره و گالری  آثار هنریی تخصصی . شکی نیست که گالری  آثار هنری از نقطه نظر برنامه ریزی طی چند دهه اخیر پیچیده تر شده اند. در حالیکه از گالری  آثار هنریی قرن نوزدهم انتظار می رفت که صرفاً فضاهایی برای نمایشگاههای دائمی آثار هنری باشند،‌ گالری  آثار هنریی اواخر قرن بیستم باید وظایف بسیار متنوعی را ایفاء نمایند. این گالری  آثار هنری علاوه بر فضاهای ویژه نمایش آثار هنری،‌ نیازمند فضائی قابل ملاحظه برای ذخیره سازی ، نگهداری و مرمت اشیاء اند. با افزایش تعداد بازدید کنندگان از بناهای فرهنگی – که به عنوان مراکز فعالیت ومصرف- در نظر گرفته می شوند نیاز به امکانات جنبی نظیر: مغازه ، رستوران، سالنهای سخنرانی و فضاهایی برای نمایشگاههای موقتی مطرح می گردد. افزون بر این ،‌ پیچدگی اداره چنین موسساتی بدین معناست که بخش اعظم ساختمان می باید به قسمت اداری اختصاص یابد.

فهرست مطالب :

تقدیم به : ۳

سپاسگزاری : ۳

هیئت داوران. ۴

فهرست مطالب.. ۵

گفتار اول. ۱۱

طرح مسئله. ۱۱

مقدمه. ۱۴

هنر معاصر. ۱۶

جهانی شدن. ۲۶

گفتار دوم : ۲۸

اهداف راهبردی.. ۲۸

– شناخت مسئله. ۲۸

الف) شناخت رفتاروانگیزه ها ۲۸

ب) شناخت نیاز های وضرورتها ۲۹

پ)شناخت منابع و امکانات.. ۳۰

شناخت عوامل تاثیر گذار:سه عامل زیر مهمترین عناصر ثابت برنامه هستند : ۳۰

مقیاس کارکردگالری ۳۳

الف )جنبه پزوهشی : ۳۳

ب) جنبه پرورشی. ۳۴

پ)جنبه آموزشی. ۳۴

۶-۱-۳-تعریف گروههای جمعیتی : ۳۴

حوزه دوم- شناخت.. ۳۶

بخش اول- مطالعات پایه. ۳۶

سیری در تاریخ هنر. ۳۶

دسته بندی هنرها ۳۶

تعریف هنر: ۳۷

هنر چیست.. ۳۷

مقدمه. ۳۸

نتیجه گیری : ۴۶

جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است : ۴۹

فرهنگ و ارتباط : ۵۱

معنی ارتباط : ۵۱

روند ارتباطی از جنبه های زیر تشکیل شده است : ۵۲

نتیجه گیری : ۵۴

-زیبایی شناسی : ۵۸

اینک وصف هنرها بطور خلاصه : ۶۲

خلاصه سیر وتحول در تاریخ ایران : ۶۴

حوزه دوم- شناخت.. ۶۴

فصل ۳: مطالعات شناخت گالری ۶۴

شناخت مفهوم گالری ۶۴

تعریف گالری : ۶۴

مفهوم گالری : ۶۵

فعالیتهای گالری : ۶۶

طبقه بندی گالری  آثار هنری: ۶۶

گالری  آثار هنریی: ۶۶

گالری  آثار هنریی تاریخی : ۶۷

حوزه سوم – شناخت.. ۶۸

بخش سوم –مطالعات زمینه. ۶۸

– مبانی نظری معماری گالری ۶۸

ب)انعطاف.. ۷۰

نکات مثبت: ۷۷

تعاریف و کلیات.. ۸۲

۱- امنیت آثار. ۸۵

روشها ۸۵

کنترلهای محیطی و نگهداری آثار. ۸۸

۶-موادی که برای زمینه آثار نمایشی استفاده می شوند ۸۹

ضوابط و استانداردها ۹۰

معماری گالری : ۹۰

گردش و مسیرهای حرکتی در داخل گالری : ۹۱

نور طبیعی: ۹۱

نور و روشنایی از بالا: ۹۲

تجزیه و تحلیل فضاهای خرد معماری: ۹۳

۱- عملیاتی. ۹۳

۲- عمومی. ۹۳

۳- پشتیبانی. ۹۴

الف- فضاهای پشتیبانی ( رفاعی – خدماتی) ۹۴

ب: فضاهای پشتبانی ( خدماتی – تدارکاتی) ۹۴

تدابیر طراحی در فضاهای خرد معماری: ۹۴

آمفی تئاتر. ۹۴

ضوابطی در رابطه با سالن های سینما ۹۵

پرده های سینما ۹۵

– راهروهای سالن نمایش.. ۹۵

ورودی و خروجی. ۹۶

۲- گالری و گالری : ۹۶

۳- گالری  موقت.. ۹۷

۴- بخش اداری.. ۹۷

کارگاه ها ۹۸

نکته. ۹۸

۵- انبارها و ذخائر: ۹۹

۶- بوفه و کافی شاپ.. ۹۹

معماری گالری  آثار هنری.. ۹۹

معماری در گالری  : ۹۹

حرکت در گالری : ۱۰۰

تقسیم فضایی در گالری ۱۰۱

عرضه بندی فضاهای گالری ۱۰۱

هدایت شونده در حالت زیر بروز می یابد: ۱۰۳

مسیر بازدید آزاد ( مدار گردش اختیاری): ۱۰۳

همخوانی فضا سازی با نوع گالری ۱۰۳

گالری  هنر. ۱۰۴

سالنهای نمایش: ۱۰۵

نور در مورد جعبه آینه ها ۱۰۷

راحتی بازدید کننده در مقابل جعبه آینه ها ۱۰۸

گالریها و مراکز هنرهای معاصر: ۱۰۸

گالری  آثار هنریی هنر معاصر: ۱۱۶

شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن. ۱۲۲

چگونگی شکل گیری شهر تهران. ۱۲۲

جمعیت و پراکندگی آن: ۱۲۴

سواد: ۱۲۴

– آموزش: ۱۲۴

مشخصات جغرافیائی استان تهران. ۱۲۵

اقلیم و آب و هوای تهران. ۱۲۶

– اقلیم ۱۲۶

– دما ۱۲۶

بارندگی. ۱۲۷

رطوبت نسبی. ۱۲۷

باد ۱۲۷

تابش خورشید ۱۲۸

وضعیت زمین شناختی تهران. ۱۲۸

آلودگیهای شهر تهران. ۱۲۹

وضعیت دسترسی در تهران. ۱۲۹

ساختار خدماتی تهران. ۱۳۱

دوره های آزاد آموزشی. ۱۳۲

موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار. ۱۳۴

شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان. ۱۳۵

بررسی وضعیت اقلیمی در سایت.. ۱۳۵

عوامل مصنوعی زمین. ۱۳۵

دسترسی ها ۱۳۶

بررسی طرح استقرار و جا نمایی. ۱۳۶

تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی. ۱۳۶

عوامل تاثیر گذار بر طراحی. ۱۳۷

جهت ساختمانها ۱۳۷

تعداد طبقات.. ۱۳۷

اصول و روش طراحی. ۱۳۹

طرح. ۱۴۰

اهداف.. ۱۴۰

ایده ۱۴۱

جهت استقرار ساختمان در تهران: ۱۴۶

خلاصه و نتیجه گیری بخش اقلیمی: ۱۵۱

معماری فضاهای پر ( توده مصالح) یا فضاهای خالی: ۱۵۱

سیرتحرک در فضای خالی: ۱۵۲

فضاها و بخشهای گالری : ۱۵۳

فضای نموده ها: ۱۵۳

فضای نگهداری و مرمت: ۱۵۳

فضای اداری و خدمات رفاهی و تفریحی: ۱۵۳

ساختار و ضوابط گالری : ۱۵۴

– دیوار و کفپوش تالارها: ۱۶۱

مراکز جنبی گالری : ۱۶۱

حوزه اول : پیشنهاد دو طرح تحقیق. ۱۶۶

تاریخچه گالری  در جهان: ۱۶۶

تاریخچه گالری  در ایران: ۱۶۸

ـ گالری  هنر و صنایع: ۱۶۹

ـ گالری  مردم شناسی تهران. ۱۶۹

ـ گالری  آثار هنریی بقاع متبرکه: ۱۶۹

راهکارهای علمی آموزش در گالری  آثار هنری.. ۱۷۷

جایگاه گالری  آثار هنری در فرهنگ توریسم ۱۷۸

نحوه برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان. ۱۷۹

پاسخگویی به نیاز بازدیدکننده با استفاده از شیوه های نوین ارتباطی. ۱۸۰

حیات بخشیدن به تاریخ. ۱۸۰

حوزه دوم ـ شناخت.. ۱۸۳

بخش دوّم ـ مطالعات تطبیقی و نمونه های موردی.. ۱۸۳

نمونه های مشابه. ۱۸۴

اهداف تشکیل مجموعه: ۱۸۵

شکل گیری سایت مجموعه: ۱۸۶

قرارگیری ساختمان ها در مجموعه: ۱۸۷

گالری  هنرهای معاصر: ۱۹۰

کامران دیبا ـ نادر اردلان. ۱۹۰

منشأ سیر و تحول در بنا: ۲۰۰

فضای داخلی گالری : ۲۰۱

رستوران: ۲۰۳

محوطه سازی: ۲۰۴

گالری  تاریخی شیکاتسو ـ آسوکا ۲۰۴

اوزاکا (ژاپن) ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۰. ۲۰۴

تادائو آندو. ۲۰۴

گالری  گوگنهایم بیلبائو. ۲۰۶

بیلبائو (اسپانیا) ۱۹۹۷. ۲۰۶

فرانک گهری.. ۲۰۶

مطالعه نمونه های موردی گالری  آثار هنریی هنرهای معاصر. ۲۱۱

گالری  آثار هنری روبتا ۲۱۱

گالری  آثار هنری دلفی. ۲۱۴

گالری  آثار هنری و تاریخ مونترال. ۲۱۶

منابع

 

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات و خرید فایل مورد نظر :

 

قیمت ۳۰۰۰۰۰ ریال به حروف سیصد  هزار ریال

نوع فایل : WORD
حجم فایل : ۶ مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب ۴۰ پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.