Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webcair/public_html/index.php:1) in /home/webcair/public_html/index.php on line 5
رساله پیش دبستانی - مطالعات مهدکودک

رساله پیش دبستانی – مطالعات مهدکودک

رساله پیش دبستانیمطالعات مهدکودک در قالب ۱۷۰ صفحه

اصولا نوع تعلیم وتربیت اساس سعادت انسان است و مدرسه مهمترین کانون این تعلیم و تربیت و محل کسب فضایل به شمار می آید. مدرسه علاوه براینکه کانون آموزش وپرورش است مکان شناسایی وریشه استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان می باشد. یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین ، چگونگی فضای مدرسه است. معلم، کتاب، دانش آموران، تدریس،مدیریت آموزشی وخانواده از جمله عواملی هستند که معمولا در فرایند یادگیری، موثر تلقی گشته و مورد بررسی و کندوکاو قرار می گیرند. در حالی که در تعلیم و تربیت جدید، فضای آموزشی و فیزیکی مدرسه، نه تنها یک محیط خشک و بی روح و فاقد تافیر در فرآیند یادگیری محسوب نمی گردد، بلکه به عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند.

اگر با توجه به دستاوردهای مفید «علم ارتباطات » ، آموزش و پرورش را نوعی اطلاع رسانی بدانیم، در این نگرش تعلیم و تزبیت دانش آموزان تنها تحت تافیر «کلام» معلم نیست بلکه عناصر متععد دیگر در انتقال پیام به آنان نقش دارند. به اعتقاد صاحب نظران این رشته، آموزش های غیر کلامی و رفتار غیر بیانی بیش از سایر عوامل در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند و ارتباطات حسی، مادون حسی، به همراه ارتباطات کتبی و شفاهی ، حامل پیام برای مخاطبین هستند.

تمامی اجزای تشکیل دهنده مدرسه باید پیام آورباشند. فضای فیزیکی ، کلاس ها، امکانات آموزشی کارکنان و شیوه آموزشی هر یک به نوبه خود دارای پیامی خاص می باشد .این پیام ها باید رسا ، گویا و زیبا به دانش آموزان منتقل گردد.

روانشناسان محیط ، معتقدند شرایط فیزیکی تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و افکار انسان دارد. تا آنجا که بررسی رفتارهای انسان بدون توجه به محیط و شرایط فیزیکی حاکم بر آن امکان پذیر نیست

به بیان دیگر در و دیوار مدرسه نیز همانند معلم و کتاب، برای دانش آموزان حامل پیام مستند و با کودکان و نوجوانان سخن می گویند. دیوارهای بلند و ضخیم ، راهرو های تنگ و طویل محصور بودن و زندانی گشتن را القا می کند و محیط پر گل و سرسبز- کلاس های تمیز و دارای رنگ مناسب و دلنشین آرامش و نشاط را القا می کنند و فضای مدرسه را برای کودکان  به فضایی که  دوستش داشته باشند تبدیل می کند.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه۱
فصل دوم: شناخت کودک۳
۱-۲- مفهوم دوران کودکی۴
۲-۲- عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی۴
۳-۲- مراحل رشد در دوران کودکی۴
۱-۳-۲- رشد جسمانی کودک۵
۲-۳-۲- رشد روانی کودک۵
۳-۳-۲- ساخت فکر کودک۶
۴-۲- مراحل تحول روانی کودک۶
۱-۴-۲- همگون سازی یا جذب و تحلیل۷
۲-۴-۲- تطابق۷
۵-۲- مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی)۷
۶-۲- شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا۶ سال ( پیش‏دبستانی )۱۰
۱-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱تا ۲ ساله۱۰
۲-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله۱۰
۳-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله۱۱
۴-۶-۲- خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله۱۱
۵-۶-۲-  خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله۱۲
۶-۲- مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی۱۲
۷-۲- شکل گیری شخصیت در کودکان۱۳
۸-۲-  اجتماع کودکان۱۳
۹-۲- مراحل رشد در هنر و موسیقی۱۴
فصل سوم: آموزش کودکان۱۶
۱-۳- تعلیم و تربیت۱۷
۱-۱-۳- مفهوم تعلیم و تربیت۱۷
۲-۱-۳- نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت۱۸
۳-۱-۳-   تعلیم و تربیت در اسلام۱۸
۴-۱-۳- تعلیم و تربیت جدید۱۹
۵-۱-۳- آموزش و تربیت کودک۱۹
۲-۳- نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان۲۰
۱-۲-۳- هنر و نیاز های روانی کودک۲۱
۳-۳- فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها۲۲
۱-۳-۳- ادبیات کودکان۲۲
۲-۳-۳-  نقاشی کودکان۲۴
۴-۳- مراحل آموزشی که بطور متوالی در رشد کودکان به وجود می آیند.۲۶
۱-۴-۳- مهدکودک۲۶
۲-۴-۳- سال اول۲۸
۳-۴-۳- سال دوم تحصیلی۳۰
۴-۴-۳- کلاس سوم۳۲
۵-۴-۳- کلاس چهارم و پنجم۳۴
فصل چهارم: کودک و معماری۳۷
۱-۴- معماری مخصوص کودکانه۳۸
۱-۱-۴- معماری زمین۳۸
۲-۱-۴- معماری تئاتری۳۸
۳-۱-۴- معماری حلقوی برای بازی۳۸
۴-۱-۴- حس (بیان)حالت تعلیق در معماری۳۹
۵-۱-۴- تنوع در سمبل ها۳۹
۶-۱-۴- فضاهای فعالیتی میان بر۳۹
۲-۴- طراحی فضا برای کودک۳۹
۱-۲-۴-فضاهای طبیعی۴۰
۲-۲-۴-فضاهای باز۴۰
۳-۲-۴- فضای راهها۴۰
۴-۲-۴- فضاهایی برای ماجراجویی۴۰
۵-۲-۴- فضاهای مخفی۴۱
۶-۲-۴- ساختار های بازی۴۱
۳-۴-خصوصیات فضاهای کودکانه۴۱
۱-۳-۴- کودک و معماری۴۱
۲-۳-۴- کودک و فضا۴۲
۳-۳-۴-اشکال هندسی و کودک :۴۲
۴-۴- بازی کودکان۴۳
۱-۴-۴-  تعریف بازی۴۳
۲-۴-۴-خصوصیات ویژه فضای بازی۴۳
۳-۴-۴- فضای بازی در محوطه۴۴
۵-۴- رنگ در فضای مجموعه کودک۴۴
۱-۵-۴- تاثیر رنگ بر روحیه و رفتار کودک۴۴
۶-۴- صدا و کودک۴۵
۷-۴- محیط طبیعی و کودک۴۶
۱-۷-۴- عناصر اصلی در فضاهای باز :۴۶
۲-۷-۴- گیاهان۴۶
۸-۴- اندازه های بدن کودکان۴۸
۱-۸-۴- ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک۵۰
۹-۴- کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟۵۱
۱۰-۴- طراحی مدارس و کلاس های امروزی۵۲
۱-۱۰-۴- به سوی مدرسه بدون دیوار۵۲
۲-۱۰-۴- طراحی کلاس درس۵۴
۳-۱۰-۴- چالش کلاس باز و بسته۵۵
۴-۱۰-۴-  کلاس ایده آل۵۶
۵-۱۰-۴-  فضاهای چند منظوره۵۷
  ۱۱-۴- بررسی استانداردهای یک کلاس مطلوب۵۸
۱-۱۱-۴- روشنایی۵۸
۲-۱۱-۴- رنگ۵۹
۳-۱۱-۴- چیدمان و آرایش کلاس۶۰
۱۲-۴- مصادیق معماری فضاهای آموزشی برای کودکان۶۱
۱-۱۲-۴- نمونه اول۶۱
۲-۱۲-۴- مدرسه ابتدایی “ژانگد۶۶
۳-۱۲-۴- مدرسه کودکان “اسپروس۶۸
فصل پنجم- شناخت بستر طرح۷۰
۱-۵- اقلیم و هواشناسی۷۱

۱-۱-۵- شناخت موقعیت طرح

۷۱

۲-۱-۵- ویژگی های زمین شناسی اردبیل

۷۴
۳-۱-۵- پوشش گیاهی۷۴
۴-۱-۵- منابع آبی و هیدرولوژی۷۴
۵-۱-۵- جمعیت۷۵
۶-۱-۵- ویژگی های اقلیمی شهراردبیل۷۷
۷-۱-۵- عناصر اقلیمی۷۸
۸-۱-۵- پهنه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه۸۸
۲-۵- طراحی اقلیمی۸۹
۱-۲-۵- اقلیم و ساختمان۸۹
۲-۲-۵- جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل۹۲
۳-۲-۵- اصول طراحی اقلیمی۹۸
۴-۲-۵- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم۹۹
۵-۲-۵-  تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم۹۹
۳-۵-  تحلیل سایت۱۰۰
فصل ششم: بررسی عناصر و ضوابط حاکم بر آن ها۱۰۳
۱-۶- شناخت فضاها و ویژگی های هر یک۱۰۴
۱-۱-۶- کلاسهای نظری۱۰۴
۲-۱-۶- آزمایشگاه۱۰۴
۳-۱-۶- آمفی تئاتر(سالن اجتماعات)۱۰۵
۴-۱-۶- سمعی وبصری۱۰۶
۵-۱-۶- کتابخانه۱۰۶
۶-۱-۶- نمازخانه۱۰۷
۷-۱-۶- فضاهای اداری وفضاهای عمومی مرتبط باآن۱۰۷
۸-۱-۶- فضاهای باز محوطه۱۰۹
۲-۶- بررسی جزئیات معماری و ساختمانی۱۱۰
۱-۲-۶- راهرو ها ودیوارها۱۱۰
۲-۲-۶- هال عمومی۱۱۰
۳-۲-۶- حیاط مدرسه۱۱۱
۴-۲-۶- درب ورودی۱۱۱
۵-۲-۶- رنگ فضاها۱۱۱
۳-۶- استاندارد حاکم بر فضاهای مدرسه۱۱۲
۱-۳-۶- کلاس درس۱۱۲
۲-۳-۶- راهرو۱۱۳
۴-۳-۶- پله مدارس ابتدایی۱۱۵
۵-۳-۶- سرویس و آبخوری۱۱۷
۶-۳-۶- ایمنی کار پنجره در مدازس ابتدایی۱۱۹
۷-۳-۶- ایمنی درهای مدارس۱۱۹
۸-۳-۶- ایمنی کف۱۲۱
۹-۳-۶- ایمنی در برابر آتش۱۲۴
۱۰-۳-۶- ایمنی فضای باز(محوطه)۱۲۷
۴-۶- برنامه فیزیکی فضاها۱۲۹
۱-۴-۶- تقسیم بندی فضاها۱۲۹
۲-۴-۶- جداول سرانه و مساحت فضاها۱۲۹

فهرست تصاویر

عنوان صفحه
شکل۱-۲-اندازه های استاندارد بدن کودک ۳تا ۵ ساله و ۵ تا ۷ ساله۱۲
شکل ۱-۳-گروه سنی پیش دبستانی۲۸
شکل ۲-۳-مرحله آموزشی رشد۲۸
شکل ۳-۳-مرحله آموزشی رشد۳۰
شکل ۱-۴- نمونه الگوی مدرسه باز۵۳
شکل ۲-۴- نمونه الگوی مدرسه باز۵۳
شکل ۳-۴- نمونه الگوی کلاس درس۵۴
شکل ۴-۴- نمونه الگوی کلاس درس۵۴
شکل ۵-۴- نمونه الگوی کلاس درس۵۵
شکل ۶-۴ نمونه طرح بندی های ال-شکل۵۶
شکل ۷-۴- کلاس طراحی شده توسط هانس شارون۵۷
شکل ۸-۴- فضاهای یادگیری انعطاف پذیر۵۷
شکل ۹-۴- الگوی خانه به عنوان سمبلی از ارتباط خانه و مدرسه۵۷
شکل ۱۰-۴- نمونه یک کلاس درس با فضاهای مورد نیاز۵۷
شکل ۱۱-۴- فضای بازی کودکان۵۸
شکل ۱۲-۴- مدرسه مانسوری۵۸
شکل ۱۳-۴- نور طبیعی۵۸
شکل ۱۴-۴- نور طبیعی۵۸
کل ۱۵-۴- پلان کلی مدرسه نمونه ۱۶۱
شکل ۱۶-۴- پلان مدرسه نمونه ۱۶۳
شکل ۱۷-۴- بخشی از پلان مدرسه نمونه ۱۶۵
شکل ۱۸-۴- پلان موقعیت مدرسه نمونه ۲(مدرسه ژانگد)۶۶
شکل ۱۹-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه ژانگد۶۷
شکل ۲۰-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه اسپروس۶۸
شکل ۲۱-۴- مجموعه تصاویر مربوط به مدرسه اسپروس۶۹
شکل ۱-۵) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور۷۲
شکل ۲-۵):  نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن۸۸
شکل۳-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی۸۹
شکل۴-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی۸۹
شکل۵-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی۹۰
شکل۶-۵) انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی۹۰
شکل۷-۵) نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم۹۱
شکل ۸-۵) جدول بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی۹۴
شکل ۹-۵) جدول بیوکلیماتیک ساختمانی اصلاح شده۹۶
شکل ۱۰-۵): جهت استقرار ساختمان۹۸
شکل ۱۱-۵)نقشه کلی شهرک کوثر(محدوده طرح)۱۰۰
شکل ۱۲-۵)دید از سایت۱۰۱
شکل ۱۳-۵)دسترسی های اطراف سایت۱۰۱
شکل ۱۴-۵)خیابان اصلی۱۰۱
شکل ۵۴-۵)دید به شورابیل۱۰۱
شکل ۱۶-۵) تحلیل سایت۱۰۲
شکل ۱-۶) تامین روشنایی راهرو و وسیله نور طبیعی و مصنوعی۱۱۳
شکل ۲-۶) راهرو ارتباطی و فضای تفریح سرپوشیده۱۱۴
شکل ۳-۶) نمونه ای از بازشوهای درهای کلاس ها در راهرو۱۱۵
شکل۴-۶) پلکان محوطه۱۱۶
شکل ۵-۶) پله نا متناسب۱۱۶
شکل ۶-۶) پله متناسب۱۱۶
شکل ۷-۶) نوع نادرست پله۱۱۷
شکل۸-۶) لبه پلکان با شیارهای نامناسب۱۱۷
شکل۹-۶) پله در انتهای کریدور۱۱۹
شکل ۱۰-۶) نصب علامت در شیشه۱۲۰
شکل ۱۱-۶) فاصله دستگیره تا لبه در۱۲۱
شکل۱۲-۶) کف آسفالت۱۲۲
شکل۱۳-۶) کف چمن۱۲۲
شکل۱۴-۶) جان پناه۱۲۳
شکل۱۵-۶) دسترسی خروج۱۲۵
شکل۱۶-۶) بن بست در راه های دسترسی خروج۱۲۵

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول۱-۲ : نحوه ظهور توانایی خط خطی  نوشتن و نقاشی کرد۱۵
جدول ۱-۴) کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی۴۸
جدول (۲-۴) قد کودکان ۰_۶ ساله به سانتیمتر۴۹
جدول (۳-۴) ضریب ابعاد بدن کودک پیش دبستانی در وضعیت ایستاده و نشسته،نسبت به قد ایستاده او۴۹
جدول (۴-۴) ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک۵۰
جدول۱-۵ ): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان۷۳
جدول ۲-۵): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال ۱۳۷۵۷۵
جدول ۳-۵ ):جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال ۱۳۷۵۷۶
جدول ۴-۵): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (۱۳۷۵)۷۶
جدول شماره ۵-۵ ) : رژیم دمائی ایستگاه هواشناسی  اردبیل۸۱
جدول۶-۵) مجموع میانگین بارندگی ایستگاه اردبیل۸۲
جدول۷-۵) توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل۸۳
جدول ۸-۵ ): در صد توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل۸۳
جدول ۹-۵ ) : پارامتر رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل۸۵
جدول۱۰-۵) : آمار مربوط به گلباد ایستگاه اردبیل۸۷
جدول۱۱-۵) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل۸۷
جدول (۱۲-۵): پارمترهای میانگین متوسط دما و رطوبت شهر اردبیل۹۳
جدول۱-۶) نمونه ای ازفضاهای  مختلف با ابعاد آن۱۳۱
جدول ۲-۶) برنامه فیزیکی فضاهای آموزشی۱۳۳
جدول ۳-۶)  برنامه فیزیکی فضاهای اداری۱۳۴
جدول ۴-۶) برنامه فیزیکی فضاهای فرهنگی۱۳۵
جدول ۵-۶) برنامه فیزیکی فضاهای خدماتی۱۳۵
جدول ۶-۶) برنامه فیزیکی فضاهای ارتباطی۱۳۶

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
نمودار ۱-۴) دیاگرام کلی۶۲
نمودار ۲-۴) دیاگرام ارتباط فضاها۶۴
نمودار ۱-۵): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۷۸
نمودار ۲-۵): میانگین حداکثر دمای۷۹
نمودار۳-۵ ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۷۹
نمودار۴-۵): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۸۰
نمودار ۵-۵): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۸۱
نمودار۶-۵): پنج گانه دمائی  ایستگاه سینوپتیک۸۲
نمودار۷-۵) :مجموع بارندگی ماهانه  ایستگاه۸۲
نمودار۸-۵): درصد توزیع  فصلی  بارندگی۸۳
نمودار۹-۵): حداکثر  بارندگی ۲۴ ساعته۸۴
نمودار۱۰-۵) : میانگین های رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک اردبیل۸۵
نمودار۱۱-۵) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل

 

۸۶

 

 

tel.webca.ir مطالب سایت وبکا را در کانال تلگرام وبکا دنبال کنید ♥

 

مشخصات فایل مورد نظر :

 

قیمت ۳۵۰۰۰۰ ریال به حروف سیصد و پنجاه هزار ریال

نوع فایل : Word
حجم فایل : ۴۴ مگابایت

 

 

دیدن این مطالب را به شما پیشنهاد میکنیم …

 

مجموعه پروژه های درس روستا ( در قالب ۴۰ پروژه روستا )

مجمومه کامل مطالعات و پایان نامه های معماری

 

راهنمای خرید:

بعد از کلیک بر روی دکمه خرید فرمی ظاهر میشود که باید مشخصات و ایمیل واقعی خود را وارد کنید.


توجه داشته باشید که از ایمیل واقعی خود استفاده کنید.چون لینک دانلود به این آدرس ایمیل خواهد شد. ( ایمیل را بدون www وارد کنید)


بعد از تکمیل فرم دکمه خرید را بزنید تا به صفحه بانکی هدایت شوید.


خرید از طریق تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب امکان پذبر میباشد .


در صورت مشکل در پرداخت از طریق صفحه
تماس با ما و یا با شماره ۰۹۳۰۵۷۴۱۲۰۰ میتوانید با ما در ارتباط داشته باشید .

با تشکر مدیریت سایت وبکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *